Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

'Aho Maloloo Faka Pule'anga Monite 2 Ma'asi 2015 Fakalangilangi'i Fakanofo Katinali 'Eminani Katinali Soane Patita Mafi

Nuku'alofa. 25 Fepueli, 2015.

Kuo tali lelei 'e he Kapineti 'A 'Ene 'Afio ke hoko 'a e 'aho Monite 2 'o Ma'asi 2015 koe 'aho malolooo faka Pule'anga pea fakahoko kakato ai 'a e ouau anga maheni 'o ha 'aho maloloo faka Pule'anga. 'Oku makatu'unga 'eni 'i he fiefia moe hounga'ia 'a e fonua 'i hono fakanofo 'o  e tangata'i fonua Tonga 'i he fungavaka 'o e Siasi Katolika Loma koe fuofua Katinali ma'ae fonua.

Read more...

Comment

‘Ikai fiema’u ‘a Tonga ke fakafalala ‘i he Tokoni mei Muli

Na’e fakahoko hano faka’eke ‘eke ‘o e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga ‘e he Makasini Ongongo ‘a e Forbes 'i he 'aho 21 Fepueli 2015 pea na’a ne me'a ai 'o fakaha ‘oku fiema’u ke ako ‘a e kakai Tonga kenau topono pe fiemalie pe he me’a ‘oku ma’u ‘ehe fonua ka e ‘ikai ke fakafalala ki he tokoni mai ‘a hotau kainga mei muli, ngaahi pa’anga tokoni ‘oku fakahoko ‘e he ngaahi pule’anga muli pehe ki he ngaahi kautaha tokoni fakavaha’a Pule’anga.

Read more...

Comment

Acting Attorney General Responds to the Hon. Prime Minister Regarding Lord Tu'ilakpe's Criminal Case

MEDIA RELEASE

ACTING ATTORNEY GENERAL RESPONDS TO THE HON PRIME MINISTER REGARDING LORD TU’ILAKEPA CRIMINAL CASE
25 February 2015

After returning from official duties overseas yesterday, the Acting Attorney General and Director of Public Prosecutions, Mr .Aminiasi Kefu, has written today to the Hon Prime Minister, in response to the Hon Prime Minister’s letter to the Acting Attorney General, dated 13 February 2015.

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed