Menu
cache/resized/fcc387c5ab15cde71052b8c82f3e405f.jpg
Lotus Motors Me'alele fo'ou mo sekeniheni ...
cache/resized/fa6eb631649e351582fb6945b9ca2518.jpg
Ko e paloveape 'iloa 'eni pea 'oku 'uhinga kiha ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...

'Osenia 'a 'Epeli Hau'ofa mo e Moana 'a Disney

6 Sune, 2017. Na'e fai 'e Maui-Tava-He-Ako Palofesa Dr Tevita O. Ka'ili mei he 'Univesiti BYU 'i Hauai'i ha lea malie he Misiume 'Okalani/Tamaki Paenga Hira 'i 'Okalani 'i Nu'usila he 'aho Monite 5 'o Sune 2017 he fakaafe 'a e Misiume he kaveinga ko e "In the Beginning was the Ocean. Pacific Cosmogony in Epeli Hau'ofa's Oceania and Disney's Moana" (Na'e 'i he Kamata'anga 'a e Moana: Ko e Tupu'anga he 'Osenia 'a Epeli Hau'ofa mo e Moana 'a Tisini).

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed