Menu
cache/resized/fcc387c5ab15cde71052b8c82f3e405f.jpg
Lotus Motors Me'alele fo'ou mo sekeniheni ...
cache/resized/fa6eb631649e351582fb6945b9ca2518.jpg
Ko e paloveape 'iloa 'eni pea 'oku 'uhinga kiha ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Foaki tohi fakamo'oni Ako Polokalama Ako Faka-Tekinikale ‘a ‘Aositelēlia ma’áe Pasifikí (Australia-Pacific Technical College)

25 Sepitema, 2016. Na’e foaki atu ‘e he Pule Lahi ‘a e Potungāue Akó Claude Tupou, ha tohi fakamo’oni ako ki he fānau ako ‘e toko 40 ‘a ia na’á nau ma’u faingamālie ‘i he Polokalama Ako Faka-Tekinikale ‘a ‘Aositelēlia ma’áe Pasifikí (Australia-Pacific Technical College) ‘i he Pulelulu, 21 he Holo Fakamanatu ‘o Kuini Sāloté.

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed