Report comment

Malie lahi. Toe foki pe 'o hoko atu e laukonga (folofola)??? Kapau 'oku lau. Koe fua'i pe ho mamafa kapau 'oku 'ikai keke pauni tatau mo Sisu (Jesus Policy), pea tete 'ilo leva pe 'e "plus" pe "minus" - fika fakafika. Ka koe pango 'oku 'ikai ke fai ha fai fakamaau 'i heni. Ko e poini koe "Tonga prepares for tropical cyclone Gita: state of emergency declared". Ko e fehu'i/poini ko e ha e 'uhinga 'oku hokohoko pehe mai ai e saikolone ki Tonga pea toe 'alu ke toe malohi/kovi ange? Koe poini 'oku ou taukave'i koe lau e tohi "MATOLU" ke toe mahino ange pea faka'uhinga'i ke toe mahino/lelei ange - 'o ngaue'aki ia ke tokoni ki he kakai mo Tonga ke vete'aki e polopalema ko eni. 'Oku 'ikai koe fai fakamaau'i hoto kita koe tali ia. He kapau tete mo'ua pe femo'uekina hono fakamaau'i "hoto kita" pe "koho kita", mahalo koe fe'unga pe 'ene 'osi moe hahaka holo koe afaa eni kuo'osi nuiki hoto fale nofo'anga pe koe sunami eni kuo laiki hoto fale ki he mate. Ko e anga ia 'eku sio faka-fiolosikolo (theological) ki he 'atikolo ko eni. 'Ofa pe 'oku si'i mahino atu 'eku samena. Mole ke mama'o ha fai fakamaau. Koe fiema'u ha Tonga matengata'a, poto pea toe mohu founga he mo'ui (resilience). Fiema'u ha kakai Tonga taukei he milimilisino mo natula, mateuteu faka-'atamai, faka-sino moe faka-laumalie (sustainable). Meaning, ketau lava 'o mo'ui pe ha fa'ahinga tukunga 'o natula pe 'e 'uha, la'aa, honge, afaa, sunami, mofuike etc.