Report comment

Malo tamaiki e si'i va'inga, faka'ofo'ofa 'aupito. Koe pango pe koe 'ikai fai mai e va'inga ki Tonga ni ke mau si'i 'inasi ai mo mau faikalotolahi atu. 'Amusia a Ha'amoa ia te nau foki 'I Apia 'o va'inga ai mo Uelesi. Kapau mahalo na'e fai mai e va'inga ki Teufaiva 'e kehe hono ola.
Kae malo e va'inga pea 'oku fakafiemalie 'aupito kia kimautolu vale he 'akapulu.
'Ofa lahi atu Toutai moe kau va'inga. Kou tui pe te mou fai ha me'a he tesi mo Ha'amoa mo Fisi.