Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Hoko atu Faifekau Dr. ‘Ahio Lakanga Palesiteni Siasi Uēsiliana Tau’ataina Tonga Featured

Hoko atu Faifekau Dr. ‘Ahio Lakanga Palesiteni Siasi Uēsiliana Tau’ataina Tonga

28 Sune, 2017. Kuo lava lelei hono fakahoko ‘a e fili Palesiteni ‘a e Konifelenisi hono 94 ‘a e Siasi Uēsiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘i he Lolo ‘ Halaevalu ‘i Vava’u.

Ko e fili foki ko’eni ko e ‘uluaki fatongia ia ‘o e Konisfelenisi Kakato pea na’e fakahoko ia he ho’atā ‘o e ‘aho ni.

Na’e loto ‘a e tokolahi taha ‘o e kau pāloti ‘o e Konifelenisi Kakato ke toe fili pe ‘a Faifekau Dr. ‘Ahio kene hoko atu hono tataki ‘o e vaka ‘o e Siasi ‘i he lakanga Palesiteni ki he ta’u 2017-2018.

Ko e ola leva ‘eni ‘o e Fili Palesiteni ‘oku hā atu ‘i lalo –

‘Eiki Palesiteni Faifekau Dr 'Ahio     - 309

Faifekau Dr. Tevita Koloa'ia Havea  -25

Faifekau 'Alifeleti 'Atiola                   -3

Faifekau Falematapule Lomu         - 1

‘Oku hoko atu pe foki mo Faifekau Dr. Tevita Koloa'ia Havea ‘i he lakanga Sekelitali Lahi ‘a e Siasi.

‘Oku ‘amanaki ke Huufi ‘a e Konifelenisi ‘e He’ene ‘Afio Tupou VI ‘i he ‘aho ‘apongipongi Tu’apulelulu 29 Sune 2017.

1 comment

  • Viliami Maka
    Viliami Maka Thursday, 29 June 2017 07:39 Comment Link

    Talamonu atu Tangata'eiki Palesiteni pea 'ofa ke kei hokohoko lelei atu ai pe 'a e foaki ivi 'a e 'Otua kiate koe.

    Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top