Report comment

'Oku fu'u fakailifia hono fai e me'a koe loi 'ehe Kele'a pea 'oku 'alu hake eni moe letio 'a e Pule'anga ke fu'u fakalilifu hono fakamafola e loi. Talu e 'osi 'a e filifalealea moe tala ai pe ikuna 'ae PATOA 'ihe loto 'oe kakai 'osi koia na'e 47.9% pe kakai na'a nau fili he PATOA pea koe kau ikuna 'ae PATOA koe 50% na'e 'ova he vaeua honau fai'anga fili. Kole atu kihe kau taki lotu ke fakakau atu 'ihe 'etau uikelotu 'ae kaveinga ni ke tuku e loi mo hono takihala'i, fakapulou'i e Fonua pea ke tau Potoa.