Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tonga Eager for Strong Focus on Preventing Corruption

9 November, 2015. Exercising its position as an observer nation to the Conference of State Parties (CoSP) in St. Petersburg, Russian Federation this week, Tongan Head of Delegation Lord Fusitu’a told delegates that the nation had already introduced many best practices expected of signatories to the UN Convention Against Corruption (UNCAC), including establishing the Pacific’s first Standing Committee on Anti-Corruption.

Read more...

Comment

Faka’ilo Faka Fale Alea Minisitā Ki he Ngaahi Ngāue Lalahi ‘Etuate Sungalu Lavulavu

Nuku’alofa, 17 ‘Aokosi 2015. Kuo fakahū atu ‘o tepile’i pea lau ‘i he Fale Alea ‘o Tonga ‘i he ‘aho ni ‘a e fokotu’u ha ngofua ke faka’ilo faka Fale Alea ‘a e Minisitā ki he Ngaahi Ngāue Lalahi mo e Takimamata ‘Etuate Sungalu Lavulavu fekau’aki mo e pule’i hala mo ta’e fe’unga mo hano maumau’i mo kaka’i ‘a e koloa ‘a e Pule’anga ‘o hangē koia ‘oku hā he kupu 75 (1) ‘o e Konisitutone ‘o Tonga.

Read more...

Comment

"Ha'apai Mou Tu'u Fai Ha Ngāue"

Nuku’alofa, 10 Sune 2015. Na’e me’a ‘a e Palēmia Samuela ‘Akilisi Pohiva lolotonga ‘a e feme’a’aki fekau’aki mo e Lao Fakaangaanga ki he Patiseti ‘a e fonua ‘i he Fale Alea ‘i he ‘aho ni Pulelulu 10 ‘o Sune ‘o famamafa’i ki he kakai ‘o Ha’apai kenau tu’u ki ‘olunga ‘o fai ha ngāue.

Read more...

Comment

Hiki Patiseti Fakafonua: Hiki Vāhenga pea Fakalahi Mo e Tukuhau

Nuku'alofa, 6 Sune 2015. Kuo kamata foki ‘eni ‘a hono tipeiti’i ‘a e patiseti ‘a e fonua ‘i he Fale Alea pea kuo fakahā mahino ‘e he ‘Eiki Minisitā Pa’anga Dr. ‘Aisake Valu Eke lolotonga hono fakamatala fakama’ala’ala ‘o e Lao Fakaangaanga ki he patiseti ‘a e hiki ‘a e patiseti ‘a e fonua ‘aki ‘a e pa’anga ‘e $12.3 miliona mei he pa’anga ‘e $483.7 miliona ‘i he ta’u fakapa’anga 2014/15 ki he pa’anga ‘e $496 miliona ki he ta’u fakapa’anga 2015/16.

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed