Menu
cache/resized/fcc387c5ab15cde71052b8c82f3e405f.jpg
Lotus Motors Me'alele fo'ou mo sekeniheni ...
cache/resized/fa6eb631649e351582fb6945b9ca2518.jpg
Ko e paloveape 'iloa 'eni pea 'oku 'uhinga kiha ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Holo e tokolahi Fale Alea mei he 26 ki he 24

Nuku’alofa, 2 Fepueli 2016. Na’e hoko atu ‘a e feme’a’aki ‘a e Fale Alea ‘o Tonga ‘i he ‘aho ‘aneafi Mōnite 1 ‘o Fepueli. Na’e kamata’aki pe ‘a e Fale ‘a hono fakahoko faka’ofisiale ‘e he ‘Eiki Sea, Lord Tu’ivakanō ki he Fale Alea ‘o Tonga ‘a e tu’utu’u ni ‘a e Fakamaau’anga Lahi ‘o e fonua fekau’aki mo e memipa ‘e ua ‘o e Fale Alea ‘a ia kuo mole hona sea ‘i he Fale Alea ‘o Tonga.

Na’e kamata’aki ‘a e fakahā ‘e he ‘Eiki Sea ‘a e mole ‘o e sea ‘o Mateni Tapueluelu ‘a ia ko e Fakafofonga ia ‘o Tongatapu 4. Na’e makatu’unga ‘eni ‘i he tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Lahi ‘i he faka’osinga ‘o e ta’u 2015 ‘i he hopo ‘i he vaha’a ‘o e ‘Ateni Seniale ‘Aminiasi Kefu mo Mateni Tapuelulelu. Na’e fakahā foki ‘e he Tu’I Fakamaau Lahi ‘i he’ene tu’utu’uni ‘i he mahina ko Tisema 2015 na’e ta’e’aonga hono fili ‘o Tapueluelu ki he Fale Alea ‘o Tonga ko e te’eki e totongi hono mo’ua Fakamaau’anga.

Na’e hoko atu leva ‘a e ‘Eiki Sea ki hono fakahā ki he Fale ‘a e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga ‘i he ‘aho 29 Sanuali 2016 ke fakata’e’aonga’i mo e totonu ‘a ‘Etuate Sungalu Lavulavu kene hoko koe Fakafofonga Fale Alea ‘o e Vahenga Fili Vava’u 16. Na’e makatu’unga foki ‘eni ‘i he hopo ‘i he vaha’a ‘o Dr. Viliami Uasike Latu mo ‘Etuate Lavulavu pea tali ‘e he Fakamaau’anga na’e totongi fakafufū ‘e ‘Etuate Lavulavu ‘a e kakai fili ‘o e Vahenga Fili Vava’u 16 ke fili kiate ia. ‘Ikai ngata ai ka na’e hulu atu ‘ene fakamole ‘i he tu’utu’uni ‘a e Lao Fili Fale Alea 1989.

‘I he’ene pehē leva kuo holo ‘a e tokolahi ‘o e Hou’eiki Memipa ‘o e Fale Alea mei he 26 ki he 24 pea na’e fakamahino ‘e he ‘Eiki Sea ‘oku ‘i ai ‘a e faingamalie ‘o e memipa ‘e ua ko’eni kena toe foki mai ki he Fale Alea kapau ‘e ola lelei ‘a ‘ena tangi ki he Fakamaau’anga Tangi ‘a ia ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ki he mahina ko Ma’asi 2016. Kapau leva ‘e ‘ikai ke ola lelei 'a e tangi 'a e ongo Fakafofonga maloloo ni pea ‘e fakahoko leva ‘a e Fili Si’i ki he sea ‘o e Vahenga Fili Tongatapu 4 mo e Vava’u 16 ‘i he ‘aho 26 ‘o Mē 2016.

Read more...

Comment

Hoko atu e Feme’a’aki Fale Alea ‘o Tonga ‘aho Monite 1 Fepueli 2016.

Nuku’alofa, 27 Sanuali 2016. ‘Oku ‘amanaki ke toe hoko atu ‘a e ngāue ‘a e Fale Alea ‘o Tonga ‘i he ‘aho Mōnite ko hono 1 ‘o Fepueli 2016 hili ia hano toloi fakataimi mai mei he ta’u 2015. ‘Oku ‘ikai foki ko hano fakaava ‘eni ‘o e Fale Ale ka koe hoko atu pe ‘ene ngāue anga maheni ‘i he ‘uhinga na’e te’eki ke tapuni faka-‘ofisiale ‘i he ta’u faka-Fale Alea 2015.

Read more...

Comment

Tonga Eager for Strong Focus on Preventing Corruption

9 November, 2015. Exercising its position as an observer nation to the Conference of State Parties (CoSP) in St. Petersburg, Russian Federation this week, Tongan Head of Delegation Lord Fusitu’a told delegates that the nation had already introduced many best practices expected of signatories to the UN Convention Against Corruption (UNCAC), including establishing the Pacific’s first Standing Committee on Anti-Corruption.

Read more...

Comment

Faka’ilo Faka Fale Alea Minisitā Ki he Ngaahi Ngāue Lalahi ‘Etuate Sungalu Lavulavu

Nuku’alofa, 17 ‘Aokosi 2015. Kuo fakahū atu ‘o tepile’i pea lau ‘i he Fale Alea ‘o Tonga ‘i he ‘aho ni ‘a e fokotu’u ha ngofua ke faka’ilo faka Fale Alea ‘a e Minisitā ki he Ngaahi Ngāue Lalahi mo e Takimamata ‘Etuate Sungalu Lavulavu fekau’aki mo e pule’i hala mo ta’e fe’unga mo hano maumau’i mo kaka’i ‘a e koloa ‘a e Pule’anga ‘o hangē koia ‘oku hā he kupu 75 (1) ‘o e Konisitutone ‘o Tonga.

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed