Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Fokotu'u Kanititeiti 'e 2 ki ha Palemia ma'a Tonga Featured

Fokotu'u Kanititeiti 'e 2 ki ha Palemia ma'a Tonga

14 Tisema, 2017. Na'e tapuni 'i he taimi 4:30 efiafi 'o e 'aho ni, Tu'apulelulu 14 'o Tisema 2017, 'a e taimi ne ngofua ke fakahu atu ai ki he 'Ofisi 'o e Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'o Tonga ha fokotuu mei he Hou'eiki Fakafofonga Fale Alea kuo fili 'o ha Fakafofonga Fale Alea ke hoko ko ha Kanititeiti ki he Palernia Fili.

Ko e fokotu'u Kanititeiti Palemia Fili fakakatoa 'e ua (2) ne fakahu atu ki he 'Ofisi 'o e Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'o Tonga.

Ko e 'uluaki fokotu'u na'e fakahu atu ia 'e Hon. Pohiva Tu'ionetoa, Fakafofonga 'o e Kakai 'o Tongatapu 10, 'i he 'aho Tusite 5 'o Tisema 2017.

Ko e fokotu'u hono ua na'e fakahu atu ia 'e Hon. Samiu Kuita Vaipulu, Fakafofonga 'o e Kakai 'o Vavau 15, 'j he 'aho Tuapulelulu 14 'o TIsema 2017.

Ko e fakaikiiki 'o e ngaahi fokotu'u ni 'e toki fakahoko atu pe ia 'e Lord Tangi 'o Vaonukonuka, Sea Fakataimi 'o e Fale Alea, 'i he fakataha 'a e Houeiki Fakafofonga Fale Alea kuo fill te ne ui ke fakahoko ai hono fili 'o e Palemia Fill.

'E toki fanongonongo atu 'e he Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'i he 'aho Falaite 15 'o TIsema 2017 'a e 'aho 'e fakahoko ai 'a 'ene fakataha rno e Hou'eiki Fakafofonga Fale Alea kuo fill.

Ko e fakataha eni 'e fakahoko ai hono fili 'e he Houeiki Fakafofonga Fale Alea kuo fili 'a e Palernia Fili, pea hoko atu ai pe ki hono fili 'o e Sea mo e Tokoni Sea 'o e Fale Alea 'o Tonga.

-Fale Alea 'o Tonga

2 comments

 • Aisea Matiu
  Aisea Matiu Friday, 15 December 2017 12:40 Comment Link

  'Oku 'i ai ha kihi'i faka'ilonga lelei si'isi'i 'oku 'asi mai mei hono fokotu'u ko 'eni ke fili 'a e Palemia (PM) mei he ongo Fakafofonga 'o e Kakai kuo fokotu'u mai ko 'Akilisi Pohiva mo Siaosi Sovaleni pea toki fili leva 'e he PM 'ene kau Minisita/ Kapineti ke nau Pule'anga mei he toenga 'o e kau Fakafofonga Nopele mo e kau Fakafofonga Kakai.

  'Oku mahu'inga ke tamate'i faka'aufuli mo tatu'otaha 'a e nonoa'ia mo ta'emahino fakakonisitutone mo fakalao ko 'eni 'oku ui ko e PAATI 'o hange ko e Paati Temokalati 'Otu Anga'ofa (PTOA), Paati Langafonua 'a e Masiva (PLAM), Paati 'a e Tau'ataina (PAT) mo e Paati 'a e Nopele (PAN) ka e foki pe kihe Fale Ua/ Vahe Ua 'o e Falealea ko e kau Fakafofonga 'o e Nopele mo e kau Fakafofonga 'o e Kakai.

  'Oku mahu'inga hono fokotu'u ha kau kanititeiti 'oku taau mo tuha mo fe'unga mei he Ongo Fale -- Fale 'a e Nopele mo e Fale 'a e Kakai -- mo toki fili mei ai ha PM 'oku tuha mo taau mo fe'unga 'o tu'unga he fakakaukau 'e fili 'e he PM ko ia ha kau Minisita/ Kapineti mei he Ongo Fale 'oku tuha mo taau mo fe'unga ke nau Pule'anga.

  'Oku toki hoko leva 'a e toenga 'o e Ongo Fale -- Fale 'a e Nopele mo e Fale 'a e Kakai -- ko e Fa'ahi Fakaanga 'o nau toki ngaue fakataha he laumalie 'o e tauhivaha'a, faka'apa'apa, lototo mo e mamahi'ime'a he funga 'o e 'ofa mo e tauhilao mo e lao ke ma'u 'a e lelei lahi taha fakalukufua ma'ae fonua fakakatoa.

  (Kataku ka e fakatokanga'i lelei ange 'oku toki mahino mai he ngaahi fakamaama kuo fai he Nepituno ta ko e kakai tatau pe 'oku fakafofonga 'e he kau nopele mo e kau fakafofonga 'o e kakai he ko e tu'i mo hono kakai mo e kakai mo honau tu'i mo e hou'eiki mo honau kakai mo e kakai mo honau hou'eiki mo e kau fakafofonnga 'o e kakai mo e kakai mo e kakai mo honau kau fakafofonga -- 'a ia ko e kakai tatau pe 'oku fakafofonga 'e he Ongo Fale -- Fale 'a e Nopele mo e Fale 'a e Kaki -- he'ena takitaha kumi h founga lelei taha ke nau ngaue ai ma'ae lelei fakakatoa 'a e fonua).

  Report
 • Heilala Paongo
  Heilala Paongo Friday, 15 December 2017 12:14 Comment Link

  May God continue to lead and bless Tonga in this upcoming process. All the best to the two candidates. Tonga needs God-fearing leaders and politicians. 'Ofa atu.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top