Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Fakanofo ‘a Lord Tangi ko e Sea faka-taimi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá Featured

Lord Tangi 'o Vaonukonuka Lord Tangi 'o Vaonukonuka

21 Novema, 2017. Kuo fakanofo ‘e He’ene ‘Afió Tupou VI ‘a Rt. Hon. Lord Tangi ko e Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá, ‘o kamata lau ia mei he ‘ahó ni, ‘aho Falaite 17 ‘o Nōvema 2017.

Na’e fakanofo ‘a e Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá ‘o fakatatau ki he mafai ‘i he Kupu 61 ‘o e Lao ‘o e Konisitūtone ‘o Tongá.

Ko e fatongia ‘o e Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá ke ne fakaafe’i ‘a e kau fakafofonga Fale Alea kuo filí ke fakahū ange ‘enau fokotu’u ‘o ha fakafofonga kuo fili, ‘a ia ‘oku nau loto ke fili ko e Palēmia Filí.

‘E toki ui leva ‘e he Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá ‘a e fakataha ‘a e kau fakafofonga Fale Alea kuo filí, ‘a ia te nau fakahoko ai ‘enau fakahā loto ‘o fili ‘a e Palēmia Filí mei he kau fakafofonga ‘e fokotu’u angé.

‘E fili foki ‘i he fakataha tatau ‘a e Sea mo e Tokoni Sea ‘o e Fale Alea ‘o Tongá.

Koe’uhi ko e fatongia ko ‘eni, kuo ngāue ai ‘a e Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá ke tataki ‘a e ‘Ofisi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá ‘i hono tokanga’i ‘o e ngaahi fokotu’utu’u ki hono fakahoko ‘a e ngaahi fatongia ko iá ‘o fakatatau ki he ngaahi fiema’u ‘a e laó.

‘I he lolotongá ni, ‘oku fai ‘a e fakatatali ki he ‘aho ‘e fakafoki ai ‘a e tohi Fekau filí ( writ of election ) mei he Komisoni Filí ki He’ene ‘Afió, Tupou VI.

Kuo pau ke fakafoki ‘a e tohi Fekau filí ‘i he pe kimu’a he ‘aho 30 ‘o Nōvema 2017.

‘Oku mahu’inga ‘a e ‘aho ‘e fakafoki ai ‘a e tohi fekau filí he ‘oku kamata lau mei he ‘aho ko iá ‘a e taimi fakalao ke fakakakato ai ‘a e ngaahi ngāue kuo pau ke fakahoko ‘i he teuteu ki he fili ‘o e Palēmia Filí, Sea ‘o e Fale Aleá mo e Tokoni Sea ‘o e Fale Aleá.

‘E hokohoko atu hono ‘oatu ngaahi fakamatala mei he ‘Ofisi ‘o e Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá ke fakamahino ‘a e fokotu’utu’u mo e founga ki he ngāue mahu’inga ko ‘eni ‘oku tokanga ki ai ‘a e kakai ‘o e fonuá.

-Fale Alea 'o Tonga

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top