Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Kuo hā ‘a e Pule’anga ‘o e Kakai?, Fai leva ha ngaue ka ‘oku ‘ikai koe toutou fakataha: Samiu Vaipulu Featured

Fakafofonga Fale Alea Vava'u 16 Samiu Kuita Vaipulu Fakafofonga Fale Alea Vava'u 16 Samiu Kuita Vaipulu

4 ‘Aokosi, 2017. Na’e fokotu’u ‘ehe Fakafofonga Vava’u 15 Samiu Vaipulu ke to’o ‘ehe Pule’anga ‘a e konga ‘o e totongi tikite vakapuna ki he ‘otu motu. ‘I he fakamalanga ‘a Vaipulu na’a ne fakamahino ai koe ngaue ia ke fai mo fakahoko ka ‘oku ‘ikai koe toutou fakataha.

Na’e fakamalanga 'a  Vaipulu ‘oku totonu ke kamata ‘aki ha fo’i ngaue ‘e taha ‘a ia na’a ne fokotu’u ai ke to’o ‘e he Pule’anga ‘a e pa’anga ‘e $11.50 he tikite folau he ‘oku totongi ‘e he Kautaha Vakapuna ‘a e totongi ‘ene tu’uta he mala’e vakapuna (landing fee) ‘a ia ‘oku fika’i ia ‘o fakakau mai he tikite.

Na’e toe fakakau foki ‘i he fakamalanga ‘a Vaipulu ke to’o mo e pa’anga $11.50 ‘a ia koe totongi ia ki he paking 'a e vakapuna ‘a ia ‘e holo hifo’aki ‘e he totongi tikite vakapuna ‘a e pa’anga ‘e $23.

Ko e konga ‘eni ‘o e fakamalanga ‘a Vaipulu:

“Ko ‘ene to’o ia mei he fea kātoa ‘a e ‘ū vahefonuá, ‘e ma’ama’a ‘a e feá, ‘Eiki Sea, he koe’uhí he ‘oku lolotonga totongi pē ‘e he kautaha vakapuná ia ‘enau tū’uta ki he mala’e vakapuna kotoa pē, totongi mo ‘ene parking mo e me’a ko iá, ‘Eiki Sea, ‘oku ‘ikai totonu ke kei hilifaki ia ki he uma ‘o e kakaí. Ko e me’a ia te tau lava ‘o faí. ‘Oku ‘ikai ko e toutou fakataha, ‘Eiki Sea, te ne lava.

Kuo ‘i ai e ‘ū me’a te tau lava ‘o ngāue leva ki ai, pea tokoni’i ‘e he kakai e fonuá ke lava ‘o fakahoko. Ka ‘e hanu, hanu, hanu ai pē, pea ‘e lōloa ai pē hotau taimí ‘i he Fale ni, ko e alea’i, ko e fiema’u ‘a e kakaí. Kuo hā ‘a e Pule’anga ‘o e Kakai? ‘Oku ongosia e kakaí, pea no’osia ‘i he ngaahi fakalakalaka ‘o e fonua ni, ‘Eiki Sea. Fiema’u ke fai e ngāue ki ai, pea ‘e lava pē ia ke fai, ‘o kapau ‘e loto ki ai.”

Ko e fakamalanga foki 'eni 'a Vaipulu ki he ngaahi fokotu'u fekau'aki mo e mamafa 'a e totongi ki he folau vakapuna ki motu 'o kau ai mo e uta.

'Oku tui 'a Vaipulu 'oku mahu'inga ke fakahoko leva ha ngaue pea 'oku ne fokotu'u mai foki mei he'ene taukei 'a e ngaahi ngaue ke kamata mei ai.

Na'e toe fakatataa 'aki foki 'e Vaipulu 'a e taimi na'e 'omai ai 'a e MV 'Otu Anga'ofa na'a nau poate 'ikai ha totongi lolotonga ia 'oku ne Minisita Lao pehe kia Lord Nuku mo Lord Matoto ke fai mo lele 'a e vaka pea 'oku kehe 'a e 'aho ni he 'oku lahi ange vahe a e kau poate kae 'ikai ho'ata mai ha ngaue ki he hoha'a 'a e kakai 'o e fonua.

Na'e toe ha foki he fakamalanga 'a Vaipulu ki he ongo Vakapuna na'e fai e ngaue kiai ke 'omai ke fakahoko'aki 'a e fatongia 'o e Pule'anga pea ka mate ha kautaha 'e hoko mai ha kautaha fo'ou ia ke hoko atu e ngaue ka 'oku 'i ai pe 'a e me'angaue 'a e Pule'anga.

'Oku malie foki 'a e fakamalanga 'a Vaipulu he 'oku ne toe 'omai mo fokotu'u mai 'a e me'a ke fakahoko 'i he taumu'a ke tokoni ki he Pule'anga pea ke ongo'i 'ehe kakai 'oku nau fiemalie ki he mafasia ko'eni 'oku nau launga kiai 'o fakafou mai 'i honau kau fakafofonga.

2 comments

 • lemoti
  lemoti Monday, 28 August 2017 15:34 Comment Link

  POUPOU lahi atu ki he fakafofonga 'oku 'i ai e paloveape 'a e kau Siaina 'oku pehe ,speak,speak speak but don't cook the rise.

  Report
 • sake
  sake Monday, 07 August 2017 14:25 Comment Link

  kou fanongo nae osi faitohi a e TAL ki he kautaha vakapuna pea koia ai ko e mea pe oku liliu ko e fakalea, aia oku ikai ko e foi fee mei he lao ka ko e foi fee pe a e kautaha ioooo

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top