Report comment

Koe holoki pe fale kae kei fai pe fu'u kameli he loi. Afe hake 'o tala na'e fale'i ange 'ehe 'Ateni Seniale 'oku ta'efakalao e tu'utu'uni 'a 'Ene 'Afio. Kalokalo mamahi mai e 'Ateni Seniale ia na'e 'ikai ke 'iai ha'ane fale'i pehee 'a'ana. Toe fakaoli ange feinga malu'i holo 'ae Sekelitali toki mali fo'ou.. GOD SAVE THE KING