Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tō nai ‘i vaha’a? Featured

Tō nai ‘i vaha’a?

5 Sanuali, 2017. ‘Oku fai ‘a e fifili ‘a e Kolomu Filihi ki he tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a e Fakafofonga Niua 17 Vatau Hui pehe ki he Fakafofonga Tongatapu 5 Losaline Ma’asi hili ‘a hono tukumai ‘e he ngaahi kautaha ongoongo ‘a e Kapineti fo’ou ‘a e Palēmia ‘Akilisi Pohiva.

‘Oku mahino foki ‘oku ‘ikai kau ‘a e tokoua ko’eni ki he Kapineti pe tena ma’u ha lakanga minisitā pea ‘oku tu’unga ai ‘a e fifili ‘a e kolomu ni.

Kapau tetau filihi ‘a e fifili ko’eni pea ‘e malava ketau pehe na’e palōmesi kiate kinaua ha tu’unga ‘i he Kapineti ‘o makatu’unga ai ‘ena pipiki ki he PTOA pea ko’eni ‘oku ‘ikai hoko.

‘Oku mahino pe ‘a e ongo Fakafofonga Ha’apai ia ‘a Mo’ale Finau pea mo Veivosa Taka he koe ongo poupou fefeka ‘o e PTOA talu mei mu’a pea ‘oku malava pe kena tali hapo mo tali koau ki ha angi mei taumu’a ‘a e Seniale.

Ko e ongo Fakafofonga ko’eni ‘oku fai hono filihi he na’e ‘i ai ‘a e ngaahi makatu’unga na’e poupou mai ai ‘a e kainga mei he ongo motu mama’o ‘i he ‘uhinga ‘e ‘i ai ha tu’unga minisita ke fakafaingofua ai ‘a e tokoni ange kiate kinautolu hange koia na’e fakahoko ‘e Vakatā.

‘I he taimi tatau ‘oku fai hono filihi ‘a e ‘uhinga hono tukuange ‘o Losaline Ma’asi ‘ikai ‘oange kiai ha tu’unga minisita lolotonga ia ‘oku ‘i ai ‘ene taukei ngāue lahi pea na’e ‘i ai mo ‘ene fiema’u lolotonga ‘a e fakatauhoosi kapau ‘e nga’unu ki he tafa’aki ‘a e Hou’eiki pea kuo ‘osi tuku mai ia ‘e he mītia faka-sosiale.

‘Oku ‘uhinga pehe hono filihi ‘o e kaveinga ni pea ‘e malava ke pehe ‘oku ‘ikai fe’unga ‘a Vatau Hui mo e lakanga minisitā pea ‘oku ‘ikai ke falala’anga ‘a e tu’unga ngāue ‘a Losaline Ma’asi.

‘Oku toe malava pe ke ‘i ai ha lakanga ‘oku toe lelei ange kuo tukumuli ‘e he taki ke puke ‘aki ‘a e ongo Fakafofonga ni ka ‘oku ‘ikai ke ‘uhinga lelei pe koe hā ha toe lakanga ‘e toe ma’olunga ange ‘i ha’ate kau ki he Kapineti 'o 'ikai ngata 'a e malava ai 'ete visone langa fakalakalaka ki he vahenga fili ka ‘e tokoni lahi ia ki he fatongia faka-Fale Alea.

Kaikehe ko e anga pe ia hono filihi ‘e he kolomu ni ‘a e ngaahi manuva faka-politikale ‘oku hoko fekau’aki mo hono fili ‘etau Kapineti pea ‘e toe malava pe ia ke tau pehe kuo na tō ‘i vaha’a.

8 comments

 • William Siu
  William Siu Wednesday, 17 January 2018 14:49 Comment Link

  Mo'oni pe 'a 'Akilisi ia koe fe'unga pe'a ia 'oe ongo me'a na. Malie ee

  Report
 • sitaleki tupou
  sitaleki tupou Tuesday, 09 January 2018 12:11 Comment Link

  Ko e to pe 'I vaha'a kapau na'a na kau he lisi .Na'a na 'osi to pe kinau 'I lototahi kimu'a he ma'u 'o e ola.Ko e anga pe 'analaiso atu ...mo'oni si'i tangi 'a e finemotu'a "KUO TE TOKI ONGO'I"

  Report
 • Mark Hanson
  Mark Hanson Monday, 08 January 2018 11:05 Comment Link

  'Oku ki'i fahahela e talanoa moe fa'ainga kuo hu sino e kona moe siemu ptoa honau 'atamai. Ko ia ai tau ki'i ignore pe 'enau faka'uli pepa 'oku fai mo e mole hotau taimi.
  Ko e fu'u lohiaki'i mata'a'aa 'e 'akili e fonua 'ae me'a fakalilifu taha kuo tau a'usia. Ko e fu'u lohiaki'i ko eni 'oku afuhia kotoa ai e kau ptoa, kau non-ptoa, kau minisita, kau toulekeleka, to'utupu etc etc pea pehee foki ki tu'apule'anga mo mamani katoa. Ko 'eku 'uhinga eni ki he'ene fu'u loi lahi hono toutou fakamamafa'i mo kailangaki'i he'ikai pea he'ikai te ne teitei tali ke fili ha taha mei tu'a na'e 'ikai fili 'ehe kakai, ke kau ki he kapineti. Kuo ha leva a 'ahoni? Kuo ne to'o atu a Tu'i Uata mei he tu'afale 'o fakata'utu he sea faka-minisita. Koe fu'u loi lahi eni na'a moe mo'unga ma'olunga taha 'I mamani he'ikai ke ne lava 'o tanu. Ka 'oku kei tonu pe foki ia ki he kau muimui kuikui moe kau loto ke veteki e fa'unga faka-Tu'i 'oe fonua.

  Report
 • Aisea Matiu
  Aisea Matiu Saturday, 06 January 2018 16:49 Comment Link

  'Oku 'ikai nai ''e Fakakiko Vahe ke ke feto'oaki faka'atamai mo fakangaue 'a e ongo fehu'i tefito kehekehe 'e ua 'a ia ko e 1. ko e fehu'i he totonu ko ia ke fili 'e he palemia mo e PTOA 'a e kapineti mo e 2. ko e fehu'i hono 'uhinga mo e makatu'unga mo'oni mo totonu hono fili 'e he palemia mo e PTOA? Ko ia ai 'oku matu'aki fiema'u ke ke 'omai ha 'uhinga ho'o tali ke fakahoa mo e 'uhinga 'oku fai ki ai 'a e fifili ka e 'ikai ko e 'omai 'e koe 'a e 'uhinga kehe oku 'ikai kakunga mo e 'uhinga 'o e fifili!

  'Oku tefito he fehu'i 2 'a e fifili ke ma'u 'a e 'ilo mo e mahino na'e to ai 'i vaha'a 'a Losaline Ma'asi mo Vatau M. Hui hono fili 'e he palemia mo e PTOA 'ene kapineti? 'Oku 'uhinga pehe 'a e fifili ke ma'u 'a e 'uhinga mo e makatu'unga he funga 'o e maama mo e mahino ko 'enau faka'uhinga tokua ia 'a e temokalati ko e 'atakitu'a mo e taliui mo e ha fua!

  Report
 • Falakesi
  Falakesi Saturday, 06 January 2018 12:39 Comment Link

  'Oku 'ikai pe ke toe 'iai ha taha 'e ma'olunga mo fefeka ange 'ene lotokovi mahalokovi fakafonuakovi ia Akilisi Pohiva ko homou otua kiko ee

  Report
 • Falakiko Vahe
  Falakiko Vahe Saturday, 06 January 2018 05:05 Comment Link

  Oku osi iai pe uhinga moe mktuunga malohi ae iky kena minisita pea koe mea peia ae PTOA he ko honau puleanga.Li Mai ha fifili oku toe mhuinga age mo Hao he fktupu lotokovi

  Report
 • Fihaki
  Fihaki Saturday, 06 January 2018 00:01 Comment Link

  Naaku fanongo hono fiemau e Vatau ke Minisita he MIA ka koena falala ange a Akilisi ia kia Akosita.
  Kuo fili leva mo Tui Uata ia ke Minisita kae fefe a Losaline ia kuo osi iai ene taukei ngaue Faka Puleanga.
  Kuo toe fuu fakalanga ta'aki aupito hotau Pule'anga.

  Report
 • Mark Hanson
  Mark Hanson Friday, 05 January 2018 16:26 Comment Link

  Ko Losaline koe famili Ha'ano ia 'o 'akili, pea 'e kei poupou fefeka pe ia ki ai. Ka na'e heka atu foki a Losaline he ki'i popao 'oe PSA, ka ko ena kuo ki'i momoko e va 'o Mary mo 'akili, pea mahalo koe 'uhinga ia 'ene to he fili minisita.
  Ko vatau ia 'oku fu'u ta'etaau pe ia ke minisita, pea sai 'aupito pe 'ene to ke sio a Niua ki he fa'ahinga kakai 'oku nau fili mai.
  Pea mahalo koe ola pe ena 'enau fakatau hoosi kuo ma'u 'ena ki'i hoosi ta'e fakamoluu mo fakaniupapua kae ma'u 'e sita ia e hoosi lelei he koe 'atunga foki ia e poto 'a lavu he piti mo hono tu'uaki 'ene ki'i hoosi.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top