Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tau ki'i tu'u si'i kae vakai'i ange: Ko Sisu pe ko Sanita Kolosi? Featured

Tau ki'i tu'u si'i kae vakai'i ange: Ko Sisu pe ko Sanita Kolosi?

“TAU KI'I TUU SI'I, KAE VAKAI’I ANGE” KO SISU pe KO SANITA KOLOSI?

Fa’u mo fokotu’utu’u 'e Sione Finau Moala-Mafi

'Api ko Kape, Hala Tupoulahi

Ko Sisu pe ko Sanita Kolosi 'oku tau katoanga'i he kilisimasi.?

Ko kitautolu Tonga, oku tau sa’ia 'i he katoanga he tetau kumi ha fa'ahinga 'uhinga kae koloa pe ke tau katoanga.

Ko e ngaahi uike katoanga 'eni pea 'oku tau mateuteu atu 'eni ki he ngaahi 'aho maloloo mo hono katoanga'i 'o e Kilisimasi.

Ko e taimi foki 'eni 'oku tutuku ai 'a e ngaahi ako, malolo ngaahi ngaue’anga, feohi mo fakatahataha ai ngaahi famili, ngaahi paati kilisimasi 'a e ngaahi ngaue’anga pehe ki he fakafetongi 'o e ngaahi me'aofa.

Ki he ngaahi pisinisi koe taimi lelei foki 'eni ke tanaki ai 'a e pa'anga 'o hange koe pa'anga mei he me'atokoni, me'a inu, koloa vala, ngaahi me'a'ofa, fefononga’aki, mo e fefolau'aki moe ha fua.

'Io, ko kitautolu Tonga 'oku tau kau he sai’ia 'i he katoanga ka oku 'i ai koa hano kovi 'a e katoanga? 'Ikai, 'ikai hano kovi 'e taha.

Ka 'oku tau mahino'i koa 'a e uhinga 'etau katoangai 'o e kilisimasi pe 'ikai.?

'Oku 'i ai 'a e ni'ihi ia 'oku 'ikai kenau hoha'a kinautolu pe ko ha hono 'uhinga ka koe koloa pe ke nau kau he fakapuepue. Ka ki he kau Kalisitiane oku mahu'inga makehe 'a e Kilisimasi kiate kinautolu.

Oku ou tui 'e lelei ange ki he kau kalisitiane kenau ki'i “TU'U SI'I KAE VAKAI ANGE”, tau ki'i tu'u mo vakai hifo kiate kitautolu pe koe ha koa 'a e me'a 'oku tau katoanga'i, fakafiefia, katoanga kai mo e inu, fakafeohi fakasosiale, fakafamili, kaunga’api, kuo fakama’a hotau api, vali hotau fale ke ma'a mo matamata lelei, fakama’a mo e ngaahi kolo, fana ngaahi foi' 'one mo e pitu, ulo mo e ngaahi maamaa fakalaulanu mo tapetepete he halapule’anga mo e ngaahi 'api, 'ofisi, mo e ngaahi pisinisi, tu'u holo a ngaahi Santa Kolosi he ngaahi falekoloa 'o tufa me'aofa mo faita mo e fanau, fonu ngaahi fale koloa pea fakama'ama'a faka-kilisimasi, takai holo a e ngaahi tamea kilisimasi, mo e ngaahi ifi palasa mei he 'api ki he 'api. 

Ko e hiva 'oku ongona 'oku pehe: "Kuo alo’i mai ha tamasi'i…” 'uhinga kia Sisu, pea mo e ngaahi hiva ki he ha’u 'a e tokotaha ko Sanita Kolosi.

Te tau pehe leva koe ngaahi teuteu mo e nanunga ia 'o e katoanga'i 'o e kilisimasi. 'Io koe taimi 'eni 'oku lele takai holo ai tokua 'a e tokotaha ko Sanita Kolosi he 'ene fu'u saliote 'o tufa me'aofa ki he ngaahi fu'u 'akau kilisimasi.

“TAU KI'I TU'U SI'I KAE VAKAI ANGE” Ko e katoanga'i 'o Sanita Kolosi pe koe 'etau fakafiefia 'a e ha’ele mai 'a e tama ko Sisu Kalaisi, ko e Pilinisi 'o e Melino ki Mamani.?

Ko e katoanga'i a hotoau “Fakamoui” pe ko "Santa Kolosi", ko 'etau teuteu ki hono 'alo'i mai 'a Sisu Kalaisi pe ko 'etau talitali 'a e ha'u 'a Sanita Kolosi?

Kapau tetau ki'i “TU'U SI'I KAE VAKAI ANGE” ke ngaahi to'utangata ki mu'a 'ia kitautolu na'e 'ikai na'a tau fou mai mo kitautolu he me'a tatau ai pe.?

'Oku tau kau kotoa hono fakahoko 'a e ngaahi ta'e femahino’aki ko 'eni pea 'oku tau kau hono patoloaki mai 'a e fo'i loi ko 'eni 'o fakatupu ai hono lohi’aki mo e ma'u hala 'etau fanau, pea oku ne faka'ai'ai 'etau fanau ke nau hoko atu 'a hono patoloaki 'a e fo'i loi mo e ma'u hala koia ki he'enau fanau ha 'aho pea 'e hokohoko seini ai pe 'a e ngaahi loi ko 'eni ki he kaha'u.

'I he kei iiki 'etau fanau na'a tau kau ai pe mo kitautolu he 'etau tau kei iiki 'oku tau tala ki 'etau fanau 'oku 'i ai 'a e fu'u siana kava tea oku ui ko Sanita Kolosi 'oku ne' ilo e me'a kotoa pe pea 'oku ne  'ilo 'a e taimi oku tau mohe mo 'aa ai, taimi 'oku tau fai kovi mo fai lelei ai.

Pea 'i he po Kilisimasi tokua 'oku ne fononga takai 'a mamani he po 'e taha 'o tufa me'aofa ki he 'api kotoa 'oku 'i ai 'a e fu'u 'akau Kilisimasi.

'Oku lava 'eni 'eha taha o takai 'a mamani he po 'e taha 'o tufotufa me'aofa he 'api kotoa.?

'I he founa kotoa 'i mamani he po e taha.? Kaikehe 'i he tupu hake 'a e fanau 'o toki 'ilo'i ta koaa ko e ongo matu'a mo e kakai 'o e fonua oku nau “LOHIAKI'I” kinautolu pea 'oku 'ikai ke 'i ai ha taha 'e “ANGA FAKA’OTUA’ kene lava takai 'a mamani he po 'e taha 'o tufa'i kotoa 'i mamani 'a e ngaahi mea'ofa.

Ko e fanau tatau pe 'eni 'oku tala 'oku 'i ai 'a e SANITA KOLOSI  'oku ne 'ilo'i 'a e me'a kotoa pe 'i mamani, taimi 'oku tau mohe ai mo e taimi 'oku tau 'aa ai, mo e taimi 'oku tau fai lelei mo fai kovi ai, koe fanau tatau pe 'eni 'oku taki atu 'e he matu'a ki he lotu mo e lautohi fakasapate ke ako'i mo faka mahino 'oku 'i ai 'a e tokotaha tatau pe ko SISU 'oku ne 'ilo 'a e me'a kotoa 'i mamani pea 'oku ne 'ilo'i taimi 'oku tau mohe ai mo e taimi oku tau 'aa ai, taimi 'oku tau fai lelei mo fai kovi ai.

Ko hai leva 'e hoko ki he 'etau fanau 'oku hili 'a e ngaahi loi mo e ma'u hala ko 'eni 'o hange 'oku tatau pe 'a SISU pea mo SANITA KOLOSI.?

“TAU KI'I TU'U SI'I KAE VAKAI ANGE” Ko SISU pe ko SANTA KOLOSI 'oku ha'ana 'a e KILISIMASI 'oku tau katoanga'i.?

'Oku fu'u faingata’a 'aupito ke tau lava 'o fakamavahevahe'i 'a e me'a ni.

Kuo hoko 'a e Kilisimasi koe katoanga'i faka-komesiale mo Sanita Kolosi kae 'ikai ko e katoanga'i fiefia hono talitali hotau Fakamou'i 'i hono 'aho alo'i.

Ko e totonu koe tumutumu 'o e katoanga Kilisimasi ko e katoanga ia 'o e fakafeta'i mo e fiefia ki he 'OTUA ki he'ene feilaulau mo'ui mo ma'oni'oni hono tuku mai hono 'alo tofu pe 'e taha ki mamani kotoa.

Ko e feilaulau ni koe mea'ofa “MA'A, MA'ONI'ONI MO PELEPELENGESI” mei he 'OTUA ki he FA'AHINGA 'O E TANGATA.

“Pea na'e 'ofa pehe 'a e 'OTUA ki mamani, na'a ne foaki ia hono 'alo tofu pe taha ko e 'uhi koia kotoa pe 'e tui pikitai kiate iai, ke 'oua na'a 'auha ka kene ma'u 'a e mo'ui ta'engata. Kosipeli 'a Sione 3:16.

Ko Sisu Kalaisi 'oku tau katoanga'i he Kilisimasi kae 'ikai ko Santa Kolosi.

'Oku finangalo nai 'a e 'OTUA ki he'etau ngaahi ha’aha’a mo e femoemoekina he katonga'i 'o e kilisimasi pe koe feilaulau, faitotonu mo e ma'oni'oni. Pehe nai e finangalo lelei ki he'etau ngaahi kofukofu me'a'ofa 'o e Kilisimasi pe koe hotau ngaahi laumalie. Pea 'oku totonu ke 'oua mu'a tetau 'ai 'a Santa Kolosi pe ko ha toe taha pe kene fakauoua'i SISU.

Tonga, “TAU KI'I TU’U SI’I KAE VAKAI ANGE” 'a e 'uhinga malie 'o e Katoanga 'o e Kilisimasi kia kitautolu, kae tautautefito ki he Kau Kalisitiane 'o Tonga.

Tonga, “'Ofa ke tau mau ha Kilisimasi fiefia mo SISU he ta'u ni.”

 

2 comments

 • Tangaloa
  Tangaloa Monday, 25 December 2017 10:29 Comment Link

  Taimi ke foaki ha malanga ;a Lelenoa.

  Report
 • Lepuha
  Lepuha Tuesday, 19 December 2017 16:36 Comment Link

  Falamafana 'a e vahevahe 'a e Tangata'eiki Faifekau 'o e Hala Tupou Lahi pea koe mo'oni 'eni ka 'oku 'ikai ketau fa'a fakatokanga'i. 'Oku malie lahi mo'oni.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top