Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tau tali mu’a ‘a e fale’i ‘a e kau mataotao 'i he lao Featured

Tau tali mu’a ‘a e fale’i ‘a e kau mataotao 'i he lao

Tohi Ki he 'Etita

Tau tali mu’a ‘a e fale’i ‘a e kau mataotao 'i he lao

 30 'Aokosi, 2017


Tangata’eiki,

Kataki kae tu’u atu mu’a ‘eku kole ki he kakai ‘o e fonua tautautefito kiate kinautolu ‘oku nau kei tala'a mo toe faka'uhinga ‘i he tu’utu’uni ‘a ‘Ene ‘Afio ‘i hono mafai faka-Konisitutone ke tau tali mu’a ‘a e fale’i ‘a e kau mataotao ‘i he lao hange koia kuo tuku mai 'e he 'Ateni Seniale Le'ole'o.

‘Oku ‘ikai ngata ‘i he’enau ‘ilo ki he lao ka ‘oku ‘i ai mo ’enau taukei pea na'a nau ako mo 'ilo ki he lao pea ‘oku ‘ikai puli ia.

‘Oku malie ‘a e hopo mai ‘a e kau toutou hopo ‘i Fale Hopo ke toe faka’uhinga 'a e lao mo e Konisitutone pea ‘e anga fakafefe ha’atau tui kiai kapau ‘oku nau mo’ua hokohoko pe ‘o hange ha seini taula 'o e vaka.

‘Oku fu’u fiema’u ke lau ‘e he kakai ‘a e kupu 38 mo e 77(2) ‘o e Konisitutone ke mahino pea toutou lau he ‘oku tohi lanu ‘uli’uli ‘i he pepa hinehina pea ‘oku tohi pe ‘i he lea faka-Tonga.

‘Oku ‘i ai mo e ngaahi faka’uhinga kehe ia ‘a e ni’ihi ‘oku ‘asi mai ki mu’a ka ‘oku ‘ikai mama’o ia mei he kemipeini Fili Fale Alea ‘a ia ‘oku mahino ngofua pe ia pea 'oku toe 'alu'alu kehe atu pe ia.

Ko e fonua ‘eni na’e tuku ki ‘olunga ki Langi pea ‘oku fou atu pe ‘a e tu’utu’uni ‘a e Tu’i 'i he laini koia.

‘Oku ou faka’amu ange ke tau manatu’i pe ‘oku ‘i ai ‘a e me’a ‘i he’etau Konisitutone ‘oku ui koe “Talisone” pea ke tau faka’ehi’ehi pe mei ai.

 

Faka’apa’apa Atu,

‘Eliesa Fififta

Tufuenga-Kolomotu’a

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top