Report comment

Sione A Mokofisi malo hoo fie tokoni.Oku ou talanoa atu au ihe mea mooni oku hoko(reality).Neongo ai koe mafai kotoa kihe potungaue oku ia Akosita.Ka heikai lava ha taha o taofi ha fakahu fkkaukau a Etu ki ai.Talamai ange ha mea fua te tau lava ai o ilo ko Etu oku ne fakalele ae mafai o Akosita?????Halaata.Koe lau matangi fai i fale pe oku tau fai moe fkmahamahalo fklotokovi.He koe approval,confirmation,moe ha fua ihe potungaue ko Akosita ataataa.Tuku kehe kapau kuo ke mau ekoe ha fakamooni tohi nima ia a Etu ihe mafai o Akosita????Kou tui pe teta tali kiai ikai.Malo