Report comment

'Ai o lisi miliona atu ki tu'a ke ma'u ha seniti a e fonua, he e fiemau ha fuu kautaha malohi ia ke omai o toe taaki ke to'o e kemikale kona i lalo kae lava o ke ai fakalelei. Fakaofa e fanau MMT ia mo honau ngaahi famili.
Sioatu ki he PM mo hono kau poupou enau anga'ifaikehe ko e lahi enau kaitunu he feitu'u kona ni.