Report comment

Kuo papa e hala ki hano toe dissolve motukuu ha to'u falealea pee. 'Oua 'e o'i ki he mafai e Tu'i he Konisitutone mo e Laoo he 'oku 'ikai puli ki Langi mo e Hau o Tonga ha fa'ahinga faihala fai 'ilo'ilopau mo tikitikitato.