Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Feinga pa'anga 'a e Kautaha Taialasisi 'a Tonga ke 'ausia 'enau faka'amu Featured

Pataloni 'o e Kautaha Taialasisi 'a Tonga (Tonga Dialysis Foundation) Pilinisi Kalauni Tupouto’a ‘Ulukalala, Palesiteni Siosaia Moehau mo  Sangster Saulala. Faitaa 'a e Tonga Dialysis Foundation Pataloni 'o e Kautaha Taialasisi 'a Tonga (Tonga Dialysis Foundation) Pilinisi Kalauni Tupouto’a ‘Ulukalala, Palesiteni Siosaia Moehau mo Sangster Saulala. Faitaa 'a e Tonga Dialysis Foundation

27 Tisema, 2017. Kuo fakahā ‘e he Palesiteni ‘o e Kautaha Taialasisi ‘a Tonga Siosaia Moehau ‘oku nau feinga ke tanaki ‘a e Pa’anga ‘Amelika ‘e 1 miliona ke kamata ‘aki ‘a e faito’o taialasisi ‘i Tonga ni.

Na’e fakamalata foki ‘a Moehau ki he ngaahi kautaha ongoongo ‘oku faingata’a ke fakaloto’i ‘a e pule’anga kenau kau mai ki he feinga ‘oku fai ka ‘oku fai pe fengāue’aki pehe mo e fengaue'aki mo e kautaha ‘i Fisi.

‘I he lau ‘a Moehau ’oku nau feinga mo ngāue ki he taumu’a ni pea ‘oku nau feinga ke ma’u ha kelekele ofi mai pe ‘i he Falemahaki Vaiola ke fokotu’u ai ‘a e senitā taialasisi ko’eni.

Na’e toe fakamahino e Moehau ‘oku nau feinga na’a malava mo hono fakahoko pe ‘a e taialasisi ‘i he ngaahi ‘api nofo’anga ‘oku fokoutua ai si’i kau mahaki.

‘I he hoko atu ‘a Moehau na’ane pehe ai kuo fuoloa mai ‘enau feinga ke fakahoko ‘a e taialasisi ‘I Tonga ni pea ‘oku nau faka’amu ‘e vave mai pe ha’anau sio kiha ola pea hoko ‘o mo’oni.

‘I he’ene lau kuo ‘i ai ‘a e misini tokoni mei ‘Aositelelia ‘e tu’uta mai ki Tonga ni ‘i he faka’osinga ‘o Sanuali 2018 pea ‘oku ‘i ai mo e fokotu’utu’u ke ‘omai ha kau ngāue mei ‘Aositelēlia mo ‘Amelika ke kamata’i ‘a e ngaue mahu’inga ni.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top