Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Ngaahi 'aho tāpuni ai ‘a e Ngāue Fakapule’anga lolotonga‘a e fa’ahi ta’u Kilisimasi 2017/2018 Featured

Ngaahi 'aho tāpuni ai ‘a e Ngāue Fakapule’anga lolotonga‘a e fa’ahi ta’u Kilisimasi 2017/2018

24 ‘Okatopa, 2017. ‘Oku ‘oatu heni ‘a e fanongonongo ni mei he ‘Ofisi ‘o e Palēmia, ke mea’i he Hou’eiki mo e kakai kotoa pē ‘o e fonuá, ‘a e vaha’a taimi ‘e tāpuni ai ‘a e Ngāue Fakapule’anga ki he fonua, lolotonga‘a e fa’ahi ta’u Kilisimasi 2017/2018, hili ia ‘a hono tali ‘e he Kapineti ‘i he ‘aho Pulelulu 18 ‘o ‘Okatopa 2017.

Ko e ngaahi ‘aho mālōlō Kilisimasi 2017/2018 ma’ae Ngāue Fakapule’anga ‘e kamata ia ‘i he taimi 8:30 pongipongi ‘o e ‘aho Pulelulu 20 ‘o Tisema 2017, ‘o ngata ki he taimi 4:30 efiafi ‘o e ‘aho Tūsite 2 ‘o Sanuali 2018.

Kataki kae fakatokanga’i ange, lolotonga ‘a e ngaahi ‘aho mālōlō kilisimasi ni, ‘e kei hokohoko atu pe ‘a e fakahoko fatongia ‘a e ngaahi Potungaue tefito, ki he Hou’eiki mo e kakai ‘o e fonua, hange ko e Potungaue Polisi, Potungaue Mo’ui pea pehē ki he Va’a Kasitomu, pea te nau toki fanongonongo atu pe ‘a ‘enau ngaahi taimi ngāue ‘i he ngaahi uike ka hoko mai.

‘I he hili ‘a e ngaahi ‘aho malōlō Kilisimasí, ‘e hoko atu ai pe ‘a e Uike Lotu angamaheni ‘o e ta’ufo’ou, pea kataki ‘o toe fakatokanga’i ange, ‘e tapuni ai pē ‘a e Ngāue Fakapule’anga ‘i he taimi 4:00 efiafi ‘o e ‘aho kotoa pē.

-'Ofisi 'o e  Palemia

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top