Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tokoni Palemia Lord Ma’afu pea Minisita Pa'anga Dr. Pohiva Tu’i’onetoa Featured

Lord Ma’afu ko e ‘Eiki Tokoni Palemia pea mo Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ko e ‘Eiki Minisita Pa’anga mo e Palani Fakafonua Lord Ma’afu ko e ‘Eiki Tokoni Palemia pea mo Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ko e ‘Eiki Minisita Pa’anga mo e Palani Fakafonua

7 Sepitema 2017.  ‘I he ‘aho 1 ‘o Sepitema, 2017, na’e ‘oatu ai ‘e Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘Eiki Palemia ‘o Tonga ki he ‘Ene ‘Afio, Kingi Tupou VI ‘a ‘ene ngaahi fokotu’u ‘o fakatatau ki he Kupu 51 (3) (a) ‘o e Lao Konisitu’utone ‘o Tonga, ke tukuhifo ‘a Hon. Siaosi Sovaleni, ‘Eiki Tokoni Palemia mo Hon. Tevita Lavemaau, ‘Eiki Minisita Pa’anga mo e Palani Fakafonua, ‘o kamata lau mei he ‘aho 1 Sepitema, 2017.

Na’e toe fokotu’u atu foki ‘e he ‘Eiki Palemia ki he ‘Ene ‘Afio ‘a hono fakanofo ‘o Lord Ma’afu ko e ‘Eiki Tokoni Palemia pea mo Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ko e ‘Eiki Minisita Pa’anga mo e Palani Fakafonua ‘a ia ‘e tanaki atu ‘eni ki he’ena ngaahi Potungaue ‘o kamata lau mei he ‘aho 1 ‘o Sepitema, 2017.

‘I he ‘aho 5 ‘o Sepitema, 2017 na’e ma’u ai ‘a e tohi mei he ‘Eiki Talafekau ‘a ‘Ene ‘Afio, ‘Ofisi Palasi ‘o fakahoko mai ki he ‘Ofisi ‘o e Palemia kuo mokoi ‘a e finangalo ‘o ‘Ene ‘Afio, Kingi Tupou VI ke fakanofo ‘a Lord Ma’afu ko e ‘Eiki Tokoni Palemia pea mo Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ko e ‘Eiki Minisita Pa’anga mo e Palani Fakafonua ‘o kamata lau mei he ‘aho 1 ‘o Sepitema, 2017.

Lolotonga ‘a e me’a ko ia ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga ki he fakataha hono fangofulu ma valu (48) ‘a e Kau Taki ‘o e Ngaahi Fonua ‘o e Pasifiki ‘a ia ‘oku fakahoko ‘i Apia, Ha’amoa, ko e Tokoni Palemia, Lord Ma’afu ‘oku Palemia Le’ole’o ‘o kamata lau mei ‘aho 1 Sepitema, 2017.

-Pule'anga Tonga

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top