Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tālanga faka-fonua fekau'aki mo hotau ‘ōsení Featured

Pule Lahi 'o e MEIDECC Paula Pouvalu Ma'u Pule Lahi 'o e MEIDECC Paula Pouvalu Ma'u

24 Me, 2017. Na’e fakaava ‘e he Pule Ngāue ‘o e MEIDECC, Paula Pouvalu Ma’u ha tālanga faka-fonua ‘aho ‘e taha ki hotau ‘ōsení, ‘i he uike kuo ‘osí ‘i he loki fakataha’anga ‘i he Hōtele Tano’á.

Na’e kau atu ki he talatalanoa ko ‘ení ‘a e kau fakafofonga mei he ngaahi Potungāue ‘a e Pule’angá, ngaahi kupu fekau’akí, kau fakafofonga mei he to’utupú, kau ‘öfisa koló mo e ngaahi kautaha ‘ikai ke fakapule’angá.

Na’e fakahā ‘e Paula Ma’u ‘oku makatu’unga ‘a e talatalanoa ko ‘ení ki ha founga ‘e malava ai ke fakatolonga mo malu’i ‘a e ‘ātakaí ‘o tatau pē ki ‘uta mo tahí.

“Mahalo ko e me’a mahu’inga ‘oku totonu ke tau fakakaukau ki aí pe ko e hā ‘a e mahu’inga ‘o e ‘ösení (blue economy) pea mo ‘uta (green growth) he ko e palopalema lahi ia ‘o e ‘ahó ni, ko hono hanga ‘e he tangatá ‘o ngāue’aki ‘a e ‘ātakaí ki he fakatupu koloá ‘o ne maumau’i ai ‘a e ‘ātakaí.”

“Ko ia ‘oku fai e feinga ko ‘ení ke tau sio ange ki he green growth, ke fakapalanisi pē ‘a e langa fakalakalaka faka’ekonōmiká ‘o fakatatau ki he me’a ‘oku ‘omi ‘e he ‘ātakaí, pea ko e va’a ko ‘eni ‘o e potungāue ‘oku ou fakahoko fatongia ki aí ko ‘emau ngāue lahi pē ‘oku faí ko hono fakamamafa’i ‘oku mahu’inga pē ‘a e ‘ātakaí ke toe fakafoki ki he taimi na’e fakatupu mai ai ‘a māmaní.”

Taimi tatau na’e fakamamafa’i ‘e Ma’u ‘a e mahu’inga ko ia ki he fonuá ke ngāue fakapotopoto’aki ‘a e ‘ātakaí telia ‘a e kaha’u hotau fonuá kā ko ‘etau fānaú.

“’Oku mahu’inga ‘aupito ‘a e fakataha’anga ko ‘ení ko e‘uhí ko ‘etau kau fakataha heni mo e kau fakafofonga mei he to’utupú, ko ‘etau ngāue ‘e fakahoko he ‘ahó ni ‘e inu ia ‘e he’etau fānau ‘a e nunu’a lelei pe ko e nunu’a kovi ‘e ‘etau ngaahi ngāue.”

“Koia ai ‘oku mahu’inga ke tau kamata atu he taimi ni ‘a hono taukave’i mo fakahoko ha ngaahi ngāue telia ‘a e kaha’u hotau fonuá ka ko ‘etau fānau.”

Na’e fakahā ai ‘e he Pule ‘o e Sosaieti Sivile ‘a Tongá, Siale ‘Ilolahia, ‘oku ‘i ai ha taumu’a lalahi ‘e ua ‘e fakatefito ai ‘a e tālanga fakafonua ko ‘ení ‘a ia ‘e fakatefito ia ‘i he kupu hono 14 ‘o e Ngaahi Taumu’a Fakalakalaka Tu’uloa ‘a ia ‘oku fakataumu’a ki hono tokangaekina ‘o e ‘ōsení.

Ko e ongo kaveinga lalahi ‘e ua na’e nofo ai ‘a e tālanga ‘a e fakataha’angá na’e kau ki ai ‘a -

(1) Hono ngāue’aki mo faka’aonga’i ‘a e ‘ātakaí mo e ngaahi koloa ‘o e ‘ōseni ‘o Tongá

(2) Ngaahi makatu’unga fēngāue’aki fakataha (partnership) – ko e hā ‘etau lukuluku ki hono tauhi mo tokangaekina hotau matāfangá mo e ‘ōsení ko e ma’u’anga mo’ui ia ‘o e fonuá

-MEIDECC

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top