Report comment

Faito’o ai leva koe keke sai aki e paanga a e fonua ka ke toki retire ee. Mo feauhi folau fakafaito’o pe moua moe Palemia he ku tuumalie pe hotau fonua otautolu e.