Report comment

Ko Marcos Kim Ill Jun Idi Mugabe Sadam Muamar Baini Beehive e motu'a mahaki na'e leleaki'i ki he loki tafa he PAKnSAVE. Fai e tafa 'e Dr Softunderware-Roimarks tokoni ki ai a Staff Nurse Keti Car-Dealer, Sr Sima Vege-brain mo Sr Leela-PaulHorse-Samurai Scarface.
Fakatauange 'e lava lelei e fatio'o pea si'i mo'ui e mahaki'ia e tangata'eiki. Ka 'oku stand-by he tu'afale e Ambulance a 'Esei na'a 'iai ha fakatamaki ki he pull-'apu..