Report comment

EMPTY WHINING...'ikai ha faka-kaukau 'aonga ka ko e feinga 'aki pe 'ene tukuaki'i loi holo 'a e kau ngaue "sevaniti 'a e fonua". Pango 'a e fie ngaue 'aonga 'a e kau ngaue ka ko e taki 'atamai vaivai. Fiema'u ha taki faka-potopoto, pea mo ha visione ma'a e fonua. Ko e tanaki pe 'a e fanga pone kenau faka-ilifia'i 'a e kakai mo e ngaahi pisinisi. Hamai 'a e pakupaku e 'atamai 'o e taki lautohi GPS.