Report comment

Te'eki ke lava ha mahina e kapineti katuni fo'ou kuo ongo mai e ngaahi me'a malie.
Minisita ta'e fili 'ehe kakai: fakatau 'ene fu'u me'alele faka-minisita fo'ou; order hangatonu pe 'e ia 'ene ngaahi fu'u naunau fakakomipiuta mei he Apple. Koe fakataha'i e ngaahi fu'u sopingi ko eni kuo heva atu he lau kilu!! Toe ongona mai mo 'ene fokotu'utu'u ke pule'i mo fakalele 'ehe pule'anga hono fakatau mo tufa fakalotofonua e lolo kae mavahe e ngaahi kautaha lolo ia ki tu'a. Kuo 'unu a mamani ke outsource e ngaahi services ko eni kae feinga atu a minisita ta'efili ia kene pule'i e pa'anga ko eni. Kau eni he fakakaukau fakavalevale he 'e 'ataa leva mo faingofua ke nau va'inga he pa'anga lolo mo pule'i fakatikitato e mo'ui 'ae kakai e fonua. Lolotonga e lele lelei 'ae ngaue ko eni hono fakalele 'ehe ngaahi kautaha kuo nau pate'i hono fai e ngaue ni, kuo ala atu e kau 'umisi toto 'a talaakula ke komo'i e ki'i me'i toto ko eni. Lolotonga ko eni 'oku fokotu'una e ngaahi mo'ua he uafu moe taulanga. Ko hai nai 'ia Mini Meiteki mo Mini Tanaki tene faimana'i e fu'u mo'ua ko eni ke pulia???
Fai pe honau anga kae kai tahataha nautolu 'e nunu'a. Ko ena kuo 'ikai toe mavahe e motu'a ia koee mei he intensive care. faai atu moe motu'a koee ki muli ke tafa hono lower back koaa pe koe lower front!! ko mini ta'efili ia 'oku ne folo 'e ia e fo'i'akau kehekehe 'e 6 koaa pe 7 he 'aho ki he ngaahi mahaki kehekehe ai pe 'e 6 pe 7; ko humpty-dumbty kuo 'ikai toe lava ia 'o mohe, kae heka me'alele pe 'o lele takai holo moe faka'uli ke fakamohemohe!!! lucky driver!!! koe 'osi atu ee hono faitaa'i e tu'u mahi mo e teuteu kaukau 'ae kau MMT he locker room kuo lelelele fakamohemohe holo eni ia mo 'ene faka'uli!!! mhk!!! ko raw maaka koaa ia kuo piko e nima ia 'e taha 'ikai toe lava 'o hangatonu, pea 'oku tapulu nimataha pe koaa, fe'unga ha 'osi honau mala'e tapulu ku toe atu pe hono va'e ke puke'aki e va'akau ta pulu, pea 'e ui leva ia koe ta te'epulu.
Kei tali e toenga ke a'u atu a nunu'a 'o 'oange ha'anau me'a'ofa. Koe me'a eni koee 'oku ui koe slow but sure!!!