Report comment

'Oku 'ikai foki ko ha pule'anga temo kakato (majority demo government) KA ko e pule'anga fa'u fakakonga (coalition government) pe foki 'a e pule'anga 'o S 'Akilisi Pohiva.

'Oku fa'u'aki 'a e pule'anga 'o S 'Akilisi Pohiva 'a e konga 'o e kau fakafofonga 'o e kakai 'oku taku ko e kau tau'ataina mo e nopele 'oku lau ko e fakafofonga 'o e kau nopele.

Fakatokanga'i ange 'oku kau kotoa 'a e kau fakafofonga 'oku lau ko e kau temo mo e kau fakafofonga 'oku taku ko e kau tau'ataina he kau fakafofonga 'o e kakai.

Ko e fehu'i leva, na'e kau nai 'a e kau fakafofonga tau'ataina mo e fakafofonga nopele he pule'anga fa'u fakakonga 'o S 'Akilisi Pohiva he 'uhinga tefito ko e kau fakafofonga kinautolu 'o e kakai mo e nopele PE na'a nau malele kotoa 'o kau mo e kau temo ka e ngalo ko e kau fakafofonga kotoa 'o e kakai mo e kau nopele?

Neongo 'oku te'eki ai ha paati fakapolitikale (political party pe party politics) ka ko e fehu'i, na'e 'i ai nai ha ngaahi makatu'unga fakakaukkau mo fakangaue kehekehe (manifesto; policy; party line moe ha fua) 'a e kau temo, kau tau'ataina mo e kau nopele PE 'oku nau ngaue kotoa pe he malumalu 'enau kehekehe ki he lelei fakalukufua 'a e fonua?

Na'e kau foki 'a e tokoni palemia 'a Siaosi Sovaleni he kau tau'ataina mo e minisita pa'anga 'a Tevita Lavemaau he kau temo (mo Nopele Ma'afu he kau nopele) ka ko 'eni kuo mahino mai kuo tuli fakatouloua kinaua 'e he palemia 'a S 'Akilisi Pohiva he 'uhinga ha mo e makatu'unga fe?

Neongo na'e 'i ai 'a e lelei 'o e malele mo e heke 'a Siaosi Sovaleni mo e kau tau'ataina ki he temo ke fei mo ma'u 'e S 'Akilisi Pohiva he'etau fiema'u mo e faka'amu ke hoko ko e pule-lelei mo e taki-lelei 'o tefito he lao ka na'e tekeutua mai pe 'ene fiema'u tu'unga mo e siokita pe ma'ana (mo kinautolu kotoa 'a e kau tau'ataina).

'Oku to e tatau pe mo e kau temo he'enau toki mafuli hake 'o temo he'enau siotu'unga, siome'a mo e siokita he ko e fa'ahinga ko 'eni na'e 'ikai ke nau 'asi talu 'a e lele mai 'a e temo he'ene kamata hange ko e ngaahi konivesio he konisitutone mo e temokalati (kuo mavahe mei ai 'a e kau tu'ukimu'a he ako, lotu mo e fonua na'a nau poupou lahi ki he laumalie lelei 'o e tau'ataina he loi, kaka mo e sikita 'a S 'Akilisi Pohiva).

'Oku kau he kovi 'enau 'ilo'ilo pau 'a e pule-kovi mo e taki-kovi 'ohua 'a S 'Akilisi Pohiva ka nau kei muimui kuikui pe he'enau siou'unga, siome'a mo e siokita 'o 'uhinga ai 'a e fale'i 'a e sea 'o e fale alea 'o fakavave ai hono veteki mo holoki 'a e fale alea he kuo tu'utepu mo tu'ufaka'eu'eu mo tu'uhei 'a e fonua mo e kakai he ngutuluo 'o heli mo e vnu 'o e mate.