Report comment

Koe LOI moe FAHA 'oku fakafua holo ka koe malie taha 'a hono kau muimui 'oku nau kei pehe' pe 'enautolu koe peseti 100 pe honau taki 'aia 'oku e'a mei ai 'oku lahiange 'enau FAHA 'ihe FAHA 'a e taki. Mou 'ofa mai, tautautefito kihe kau Ha'apai, tuku a e FAHA kae lava ke tukuange hotau vaka ke folau.