Report comment

Fai ai pe kole fakamolemole ki Nuusila. Osi pe term koeni mo e kole fakamolemole pe mo hono veteki e fonua. Hala ke iai haane me'a e taha e tu'u, tatau kotoa pe Kapineti, nau mo'ua pe he folau mo e fie tangata aki e ngaahi ngaue kuo osi tuu ko e ola o e ngaahi alea a e Pule'anga motu'a.