Report comment

'Ofa mai a kau PMO mo Dr Sekeli 'o teuteu ha lea 'ae pm ke ngalipoto, na'a fai foki 'ene lea vale ka tau 'ulupunou ai pe. Mahalo na'a sai ke lea faka-Tonga pe kae tu'u ha fakatonulea he tafa'aki. Pea ako'i atu ke tali hangatonu ha ngaahi fehu'i 'a PM English na'a nifi e tali fehu'i kia Mele Manu Fiu kae nafa ena.