Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Tanaki Tu'unga hono 4 'a e Tonga International Academy Featured

William Clive Edwards 'i he'ene foaki 'a e Fakalangilangi Bachelor of Arts kia Lata 'i Fanga'otaha Faingata'a William Clive Edwards 'i he'ene foaki 'a e Fakalangilangi Bachelor of Arts kia Lata 'i Fanga'otaha Faingata'a

3 Novema, 2017. Na’e lava lelei ‘a e Tanaki Tu'unga 'a e Tonga International Academy ki he ta'u fakaako 2017 ‘i he 'aho Tokonaki 2 Nōvema 2017.

Kau faiako 'a e TIA mo e fanauako nau lava'i lelei 'a e feinga pehe ki he 'Eiki Minisita Ngoue Hon. Semisi Fakahau

Ko e tanaki tu’unga ‘aki foki eni hono fa ‘a e ‘apiako ni pea na’e fe’unga mo e toko 20 na’e foaki kiate kinautolu ‘a e ngaahi faka’ilonga fakaako ‘a e ‘api ako ni. Ko e toko 2 na’e foaki kiai 'a e Fakalangilangi Bachelor of Arts (BA), toko 4 'i he Associate of Arts pe koe lēvolo tipiloma pea ko e toko 8 na'a nau lava'i kakato 'a e polokalama Bridging Courses pe ko e polokalama Fakataukei kite kinautolu na’e te’eki ke fakakakto ‘enau ako ‘i he lēvolo haisikulu.

Fakaafe Fakalangilangi William Clive Edwards, Hon. Semisi Fakahau mo hono hoa

Na’e toe foaki foki ki he toko 6 'a e Setifikeiti 'i he Fine Arts pe koe mala’e ‘o e tā valivali mo e ‘aati 'i he fengāue'aki mo e Seleka International Arts Society.

Ko e Fakaafe Fakalangilangi 'o e 'aho ko William Clive Edwards LLB SC OBE pea na'e me'a ai mo e 'Eiki Ministā Ngoue & Toutai Hon. Semisi Fakahau mo hono hoa ke fakalangilangi’i ‘a e lavame’a ‘a e fanau ako.

Ko kinautolu ‘eni na’e foaki kiai ‘a e ngaahi faka’ilonga fakaako ‘i he polokalama tanaki tu’unga ‘a e Tonga International Academy.

Kau Faiako 'a e TIA

Setifikeiti ‘i he Polokalama Fakataukei (Bridging Program):

1. Samisoni Mahe Tu’akalau (Tatakamotonga mo Pea)

2. Muna Ki Tala Ki Tonga Moala (Matuku, Pukotala, Hihifo mo Tongaleleka Ha’apai

3. Alfred Rickmann Lutui (Te’ekiu, Fotua mo Kolomotu’a)

4. Siosiua Kaufusi Tahaafe (Longomapu, Makave, Felemea mo Pahu)

5. Lesieli Nunia Taliai (Leimatu’a, Feletoa, Hofoa, Folaha mo Nualei)

6. Cindy Ta’ufo’ou (Hala’ovave)

7. Tepola Lauteau (‘Ohonua, Fakakai, Lotoha’apai, Ha’afeva mo Niua Toputapu)

8. Matelita Havea (Ha’no, Muitoa, Pukotala, Fakakai, Mo’unga’one, Va’epopua mo Ma’ufanga)

9. Liueli Ta’ufo’ou (Petani Niuafo’ou, Falevai, Nomuka, Folaha, Ha’avakatolo, Kolovai mo Longolongo)

Dr. Helu, Palofesa Mahina mo Dr. Viliami Uasike Latu

Polokama Setifikeiti ‘i he Fine Arts

1. Tamale Petelo (Haveluloto)

2. Sione Tumalo (Haveluloto)

3. Tofa Ramsay (Haveluloto)

4. Roy Paea (Leimatu’a)

5. Ma’u Sa’ili (Haveluloto)

6. Nafge Tupou (Haveuloto)

Polokalama Associate of Arts (AA)

1. ‘Isileli Falepapalangi Fififta (Kolomotu’a, Fatumu, Longolongo mo Hala’ovave)

2. Valeti Tu’ifua Ngauamo (Hihifo Niua Toputapu, Vaini mo Haveluloto)

3. Folauhola ‘I Sene Helu (Lotofoa, Tatakamotonga mo Kolomotu’a)

Tevita Palu, Halaevalu Palu, Palofesa Mahina mo Tevita Va'inga Palu

Polokalama Bachelor of Arts (BA)

1. Lata ‘i Fanga’otaha Faingata’a (Pea, Hunga, Tu’anekivale mo Pelehake)

2. Tupou Falepouono Helu (Lotofoa, Fasi mo e Afi mo Folaha)

Saimone Helu, Tupou Helu, Dr. Helu mo Siosaia Helu

‘Oku fengāue’aki vāofi foki ‘a e Tonga International mo e Kiwi Institute of Education & Training (KITE) ‘a Nu’usila pea ‘oku lolotonga ako ‘ae fanau ako mei he Tonga International Academy ‘i he ‘apiako ni he lolotonga ni.

Fakatatau ki he fakamatala ‘a e Vice Chancellor Dr. Siosaia Langitoto Helu koe toko 4 ‘a e fanau ako mei he TIA ‘oku nau lolotonga ma’u faingamalie ke ako ‘i he sikolasipi ‘a e Pule’anga Siaina ‘oku foaki ki Tonga pea koe tokoua ai ‘oku na ako ki hona faka’ilonga MA ‘a ia na’e foaki pe hona faka’ilonga BA mei he TIA.

Palofesa Mahina mo Dr. Viliami Uasike Latu

‘I he fakamatala ‘a Dr. Helu ‘oku lolotonga fakahoko ‘a e fengaueaki ‘a e ‘apiako mo e Tonga National Qualification Accreditation Board (TNQAB) pea koe ma’u mafai ma’olunga ‘a e fonua ki he ako ke fakakakato hono fakatokanga’i ‘a e ngaahi polokalama ‘a e TIA neongo ‘oku fakatokanga’i pe ia mei he ngaahi ‘apiako ma’olunga ange ‘i he levolo faka-‘univesiti ‘univēsiti ‘i tu’apule’anga.

Laka 'a e kau faiako

‘Oku Vice Chancellor foki ‘a Dr. Helu ‘i he ‘apiako ni pea tokoni kiai ‘a Palōfesa Dr. ‘Okusitino Māhina pea koe Puleako ‘o e ‘apiako ni ko Dr. Viliami Uasike Lātū pea failesisista ‘a Sione Akemeihakau Mokofisi.

Ko e Poate ‘o e kau Talēkita ‘a e ‘apiako ‘oku Sea ai ‘a Lord Nuku, Sekelitali ‘a Siamelie Lātū pea memipa ‘i he Poate ‘a e kau Talēkita ‘a Lord Tu’ilakepa, Saimone Helu mo Vili Mauopangai Faka’osiula Hingano.

Fanauako 'a e TIA na'a nau lava'i 'a e feinga ako

‘Oku faka’amu ‘a e Puleako ‘o e ‘apiako ni Dr. Lātū ke fakamālō’ia ‘a e ngaahi kautaha na’a nau tokoni ke fakapa’anga ‘a e tanaki tu’unga ‘a e ‘apiako ki he 2017 ‘a ia koe ‘Ofisi ‘Amipasitoa ‘a Siaina ki Tonga (PRC’s Embassy, Tonga), ATL Finance, Puloka Construction, Tonga Breweries pea mo e Edwardslaw.

Lesieli To'a Taliai mo hono famili

Fakatatau ki he fakamatala ‘a e puleako Dr. Lātū ‘oku ‘amanaki ke kamata ‘a e lēsisita ‘a e ‘apiako ki he ta’u fakaako 2018 ki he uike faka’osi ‘o Sanuali 2018.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top