Report comment

Malo fau Sione A. Lemeki 'a e fehu'i mo e komeni lelei mo 'aonga mo'oni, 'a ia 'oku tokoni lahi hono fakamaama mo fakamahino 'a e kaveinga ma'uhinga ka e fihifau 'oku fai hono talanoa mo talanga.

'Oku ke mo'oni atu he fatongia tefito 'a e tapa/ tuliki 'o e ngaahi matu'a mo 'api he tapatolu/ tuliki tolu 'a e ako, 'o hange ko e akonaki, 'a ia 'oku kau ai 'a e lotu mo e fonua (kalatua), 'o fai hono fakafenapasi 'enau fepakipaki fakataha mo e ongo tapa/ tuliki 'e ua 'a e fanauako moe ako mo e kau faiako mo e 'apiako, 'a ia 'oku taumu'a taafataha ke ma'u 'a e tatau, potupotutatau mo e faka'ofo'ofa, 'o liliu mei he tukunga 'a e felekeu ako ki he tu'unga 'o 'ene maau.

'Oku hoko 'a e me'a tatau he tapa/ tuliki 'o e fanauako mo e ako, 'a ia 'oku to e tanaki ki ai hono fakatatau mo fakapotupotutatau 'a e mo'ui fakaako mo fakasosiale 'a e fanauaako, 'o hange ko e 'eva mo e faikaume'a fakataha mo e ma'uako, ma'ukalasi, fai'asainimeni, lautohi, tauhilao mo e ngaahi ala me'a pehe.