Report comment

Malie lahi koe lahi ange metali koula ia 'a Liviela kae ma'u ia 'e Neiafu ta 'oku totonu ke fakamatala'i mai ange ae founga fili 'o e ikuna pls