Report comment

Anga feefee ke pehee 'oku ta'e-fakakonisitutone moe ta'e-fakalao kapau 'oku 'ikai ke sipela mai 'ehe lao moe konisitutone 'oku pehee?

Ki'i talanoa pe he mahalo pe 'oku fekau'aki moe me'ani.

Koe feitu'u 'oku ou fai-fatongia ai 'oku tapu 'ae ifi tapaka ai (Smoke Free Zone) pea 'aho 'e taha kuou lue atu 'oku lue mai e talavou moe kohu tu'u 'eni puhi e kohu mei hono ngutu (hufanga he fakatapu). Kuou telefoni leva ki he sekuliti 'o launga peau talaange teu siofi mo muimui e tokotaha ni. Taimi si'i kuo a'u mai e sekuliti peau tuhu atu ki he talavou ifi pea 'oku kei kohu tu'u mai pe he'ene puhi 'ahu mai. Talamai 'ehe sekuiliti he'ikai lava ke ne fai 'e ia ha me'a.

Kuou mo'utafu'ua mo 'eku atu pe koe ha e 'uhinga? Talamai 'ehe sekuliti 'oku 'ikai koe ifi tapaka (smoke) ka koe vapor smoke.

Neongo 'ene kohu tatau pe ka koe founga 'oku kehekehe pea 'oku ta'efakalao 'ae ifi sikaleti he koia 'oku sipela mai 'ehe lao ka koe ifi vaping 'oku 'ikai ke ta'efakalao ia he 'oku 'ikai sipela mai ia 'ehe lao. Na'aku loto au ke puke 'ae talavou ni 'ehe kau sekuliti ka koe lau 'ae lao na'e 'ikai kene maumau'i 'e ia ha lao. Neongo 'eku sio atu 'oku 'ahu moe kohu peau namu'i atu 'ene namu tapaka pea kuou manava 'aki e 'ahu, 'oku 'ikai ke ta'e fakalao ia he sio 'ae Lao.

Natula tatau pe 'eni moe lau ko'eni ki he ngaahi paati 'i Tonga.

Koia 'oku ou fokotu'u atu NA'E 'IKAI pea 'OKU 'IKAI ke ta'efakalao 'ae fokotu'u moe fakalele 'oe Paati PTOA pe koe paati PLAM he 'oku 'ikai sipela mai 'ehe lao (pe koe Konisitutone) 'oku pehee.