Report comment

Kuo ikuna e PTOA ia pea koe ola ia 'o 'enau foungakemipeini tukuhifo 'o e kakai mo 'enau pule'i 'a e mitia na'e fai. 'Oku 'ikai ketau tu'atamaki he 'oku 'ikai puli ha me'a mei 'olunga.