Report comment

Koe 'atunga pe ia 'oe fklele pule'anga nonoa'ia koe ta'e fklao, ta'e policy, ta'e manifesto, ta'e procure, ta'e EIA, ta'e tu'uaki, ta'e fkpotopoto, ta'e mahino, ta'e fiefanongo.....moe ha fua