Report comment

E meimei tonu ange 'okapau 'e fakalea 'oku TA'E 'UHINGA hono kei tānaki e Leví. Ko hono tala 'oku TA'E FAKALAO 'oku mama'o aupito ia mei he mo'oní he taumaiā oku 'i ai ha clause 'i he lao 'o e levy ke makatu'unga 'i he SPG 2019. Fakasi'isi'i hono takihala'i e kakaí. 'Oku mo'oni ange lau 'a e Minisitā Laō he ko hono mala'é ia.