Report comment

me'a kuava mo'oni!!!! fa'u e lao ko e taumu'a ki he sipoti 2019 kae kei fakamoui pe ia ke taanaki maae vaa sipoti, fakailifia e mata'a'aa 'a e lulutava mo e tonounou fakavesitapolo