Report comment

KĀTAKI T. VAINI...'Oku 'ikai tu'utu'uni 'a e Kapineti ki he Fale Alea 'oku fa'ufa'u ai 'a ngaahi laó. 'Osi paasi ke fakahoko 'a e Sipoti 2019, pea ko e Fale Alea pē 'e lava 'o veteki ai 'o kapau na'e 'osi paasi pea tali 'a e patiseti ki ai.