Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Lesisita ‘a e Marae Taputapu‘ātea he Lisi ‘o e Koloa Tukufakaholo ‘a Mamani Featured

Lesisita ‘a e Marae Taputapu‘ātea he Lisi ‘o e Koloa Tukufakaholo ‘a Mamani

FONUA MOE TALA/CULTURE AND LANGUAGE

Lesisita ‘a e Marae Taputapu‘ātea he Lisi ‘o e Koloa Tukufakaholo ‘a Mamani

Na‘e tali kakato ‘e he Kōmiti Koloa ‘o e Tukufakaholo ‘a Mamani ‘ae kautaha fakamamanilahi koe UNESCO ‘a e UN ‘oku ne tauhi, tokanga‘i mo malu‘i ‘a e ngaahi me‘a fakaako, fakasōsiale mo fakafonua ‘a e tohikole ke lesisita ‘a e Marae Taputapu‘ātea he motu ko Rai‘atea ‘i Tahiti (Society Islands; French Polynesia) he Lisi ‘o e Koloa Tukufakaholo ‘a Mamani.

Na‘e fakapapau‘i ‘a e tu‘utu‘uni ko ‘eni he fakataha lahi ‘a e Kōmiti he ‘uluaki uike ‘o Siulai 2017 ‘i Pōlani ‘a ia na‘e fe‘unga mo e ngaahi koloa tukufakaholo fakanatula mo fakafonua ‘e 35 na‘e fokotu‘u ke kau he Lisi ‘o e Koloa Tukufakaholo ‘a Mamani ‘a e ngaahi fonua kehekehe ‘o mamani ‘o kau ai ‘a e Marae Taputapu‘ātea pē ‘e taha mei he Pasifiki.

‘Oku to e ‘iloa foki ‘i Tonga ‘a e Taputapu‘ātea ko e Tapukitea ‘oku ngāue‘aki ko e fetu‘u mo e kaveinga faiva faifolau mo e faiva toutaiika mo e Rai‘atea ko e La‘iatea mo e Langi‘atea ‘a ia ‘oku to e ‘uhinga ‘i Tonga ‘a e ra‘i ko e la‘i mo e langi mo e ‘ātea ko e ‘ātea pē ‘aotea mo e tea (tetea) ko e hina (hinehina) ‘o hangē ko e fua hingoa ‘o Nu‘usila hono ‘ilo ‘e he kau Mauli ko e Aotearoa ‘a ia ko e ‘Ao-tea/tetea-loloa pē ‘Ao-hina/hinehina-loloa.

Na‘e ma‘u ha tala fungani mei he ongo Tokoni Talekita ‘a e Va‘a Talatukufakaholo/ Talaēfonua mo e To‘utupu ‘o e Potungāue ‘Ae Ngaahi Me‘a FakaLotofonua ko Pulupaki Ika mo Sēmisi Tongia ‘oku lotolotonga fai ‘enau ngāue lahi ke fokotu‘u ki he UNESCO ‘a e ‘Otu Langi ‘i Mu‘a ke lesisita he Lisi ‘o e Koloa Tukufakaholo ‘a Mamani ‘a ia kuo ‘osi lisi ai ‘a e Faiva Lakalaka ‘a Tonga.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top