Report comment

Ta tu'o lahi hono fakamanatu mai 'e Hufanga 'ae fiema'u ke maau - he koe maau 'oku ne 'omai 'ae potupotu tatau pea mei ai ki he faka'ofo'ofa. He ka ta'emaau pe felekeu, 'oku ma'u ai 'ae matamata kovi moe 'ikai ke faka'ofo'ofa.

Kapau teu 'eke ange kia Tavakefai'ana pe 'oku fiha e tanaki e $1 moe $1 pea koe ha pe ha mata'ifika ia tene 'omai 'e kei tonu pe ia. Kapau 'e pehee mai koe $2, 'e tonu. Kapau 'e tali moe koe $2.34, 'e tonu pe moia pea mo ha toe mata'ifika pe tene 'omai. Fakatokanga'i 'ene ta'e maau mo felekeu? Koe ha hono 'uhinga?

He 'oku 'ikai mahino ia pe koe pa'anga Tonga pe pa'anga 'Amelika. He kapau 'e toe fakamahino'i koe USD $1 + USD $1 pea koe tali 'oku taha pe koe USD $2. Mahino, maau mo faka'ofo'ofa.

Fiema'u 'e Tavakefai'ana ia ke tau tali 'oku malava tokua ke "1/2 as an entity PLUS 1/2 as an entity must be equal to 2 as an entity.". Ongo malie 'ae fakamatala pea ongo tonu pe ia ka 'oku 'ikai ke tatau ia moe pehe koe 1/2 + 1/2 = 2 he 'oku ta'e malava ia ke hoko.

Kapau leva 'e liliu 'e Tavakefai'ana 'ene fakalea koe "1/2 as entity PLUS 1/2 as an entity must equal to 2 of the SAME entity" pea 'e ofiofi atu ia ki he me'a 'oku tokanga mai kiai 'a Tavakefai'ana.

'I hono define mahino e entity pea 'oku 'ikai ke 'iai ha fepakipaki mo ha felekeu. Hangee ko'eni. "1/2 as an entity PLUS 1/2 as entity must equal to 1 of a BIGGER entity". Fakatokanga'i 'ae mahino koe BIGGER entity 'aia koe 1.

Fekau'aki moe tofi ua e fo'i meleni e '1 maketi pea ke ma'u 'e koe 'ae konga vaeua 'e taha (koe entity) ia 'e 1 peau ma'u 'e au 'ae vaeua 'e taha (koe entity) ia 'e taha pea 'oku loto koe tokua ka fakataha'i naua 'oku tonu ke lau koe entity ia 'e 2. Koe me'a 'eni 'oku ou ui koe academic fraud.

Koe ha hono 'uhinga? 'Uluaki, 'oku ke kikivoi koe he 'ikai lava ke toe fakapipiki'i e fo'i meleni tokua koe me'a ia 'oku kei ua ai e entity. Fefe kapau te ke liliu mei he fo'i meleni ki ha la'i pepa? 'Ikai 'e 'ilonga ai e avaava ho'o faka'uhinga?

Ua, ta toe foki mai pe ki he meleni. Koe vaeua konga meleni 'oku tohi ia koe 1/2 pea koe 'oku 'uhinga e 2 'ae denominator kae 1 'ae numerator he na'e taha e entity kimu'a he kei kakato fo'i meleni ka kuo tofi 2 pea ke ma'u 'e koe 'ae konga 'e taha (1/2) peau ma'u 'e au e konga 'e taha (1/2). Pea ka fakataha'i 'e ma'u 'ae 1 pe koe fo'i meleni kakato. Pea 'oku toe lava pe foki ke tohi e 1 koe 2/2 'o 'uhinga na'e tofi ua (denominator) pea koe ongo konga 'eni 'e ua kuo fakataha'i mai (numerator is 2) pea kuo nau taha.

'Oku ou tui mahalo ko ha academic error he 'oku nofo koe he 2 'ae numerator 'i hono fakataha'i tokua koe entity 'e 2 'oku ma'u. Ka 'oku 2 moe denominator he na'e tofi 2 pea koe 2/2 koe 1.

Mahino pea faingofua pea maau moe faka'ofo'ofa 'ae reality moe mo'oni 'oku 'omai 'e he fika.

Koe academic fraud when you play with words to show something otherwise. Ka 'okapau 'oku 'ikai ko ha fraud ta koe error pe 'o tupu mei he 'ikai keke mahino'i e 'uhinga e 1/2 ke 'uhinga ki he konga 'e 2.

Malo
Hausia