Report comment

'Io koe mo'oni lahi pea 'oku malie fau atu hono veteki he 'atikolo ko eni ' a e vaha'a 'o e Fika Fakaheliaki/ Faka'aati mo e Fika Fakafika/ Fakasaienisi. 'I he science, he'ikai lava ke tau 'omai e fika fakaaati he koe fika fakaheliaki ia 'o ngaue'aki ki he fika fakaesainisi he koe fika fakafika ia. He'ikai lava ketau 'omai e fika fakapunake (fika faka'aati/fika fakaheliaki) ke faka-punake'aki e science. Pea koe 'uhinga ia 'e hu malie ai pe fika faka'aati ia ki he fika-fakafika/fakasaienisi he koe fika fakaheliaki. Koe'uhi 'i he fika faka'aati/fakaheliaki 'e malava pe 2=1 pe toe mafule hake pe ia 'o 2=2 fakaheliaki. 'I he science, he'ikai lava ia.

Pea 'oku mo'oni 'e to e faka-mamafa ki he fungavaka 'i 'olunga (aim/objectives) 'o 'ikai koe fungavaka ki lalo (hypothesis/probability).

Sai koe 'uhi ko fekau'aki koeni 'a 2=1 mo 2=2 fakafika ia 2, mo fakafika fakamata'ifika (ngaue'aki e numbers), kou tokanga atu au ki hono feinga'i ke faka-mali'i kinaua. Ke kumi ha founga ke ngaue'aki ai e fika faka'aati ki hono heliaki'i'aki e fika fakafika/fakasaieni pe ko eni 'oku ui ko e 'Art of Science".

'E ngali faingata'a fau hano feinga'i ke fakataha'i kinaua (merge pe combine), ka koe fifili lahi ia mo e manako 'a e tokotaha ni. Kapau 'oku lava lelei 'i Tonga 'o fakatatau kinaua, me'a ni tetau nofo ai pe he fo'i mo'oni ko eni.

'E malie lahi atu kapau te tau toe feinga ke 'omai kinaua 'o fuatautau pea fekumi ki he ngaahi me'a koia 'oku na felalave'i ai.

Pea 'oku 'ikai fiema'u ia ke 'ilo pe koe theory ia 'ahai ko e fifili pe ia pea kapau 'e lava pea fakahingoa fakatonga pe ia he ko 'etau fika fakatonga pe ia 'atautolu.

Ko e anga pe ia fokotu'u fakakaukau atu he 'oku fu'u malie lahi atu e fo'i vete fakafika ko eni.