Menu
cache/resized/fcc387c5ab15cde71052b8c82f3e405f.jpg
Lotus Motors Me'alele fo'ou mo sekeniheni ...
cache/resized/fa6eb631649e351582fb6945b9ca2518.jpg
Ko e paloveape 'iloa 'eni pea 'oku 'uhinga kiha ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Mo'ua pa'anga tahamano (10000) Lord Tu'ilakepa hao pe 'ikai to'o mo e hingoa mo e lakanga

Na’e hilifaki ‘ e he Fakamaau Lahi Fakamaau Cato ‘a e tautea ‘o ‘Eiki Nopele Tu’ilakepa ‘i he ‘aho ni ‘aho Tu’apulelulu ko hono 5 ‘o Fepueli kene totongi ‘a e pa’anga ‘e tahamano ki he tikite ‘e nima ‘a ia na’e mo’ua kiai ‘o fekau’aki kotoa mo hono tauhi mo ma’u ‘a e me’atau mo e mahafu ta’e fakalao. Na’e tu’utu’uni ai ‘e he Fakamaau Cato ke totongi ‘e Nopele Tu’ilakepa ‘a e pa’anga ‘e 2000 ki he tikite ‘e taha ‘a ia koe tikite fakakatoa ‘e nima na’e mo’ua kiai ‘o fe’unga katoa mo e pa’anga ‘e tahamano.

Read more...

Comment

Toe toloi tala tu'utu'uni hilifaki tautea hopo fakafofonga Nopele vahefonua Vava'u

Kuo toe toloi 'e he Fakamaau Lahi Justice Cato 'a e tala tu'utu'uni hilifaki tautea 'o e hopo 'a e Fakafofonga Nopele Vahefonua Vava'u 'Eiki Nopele Tu'ilakepa 'a ia na'e 'amanaki fakahoko he 'aho ni Falaite 23 Sanuali 2015 ki he 'aho Tu'apulelulu 5 'o Fepueli 2015. 'Oku makatu'unga 'eni 'i ha felotoi 'a e ongo fa'ahi pehe ki he Fakamaau ke toe fakahoko ha vakai ki he ngaahi 'atakai 'oha tautea 'oka fakahoko.

Read more...

Comment

Tu'u 'i he tu'unga ta'epau 'a e sea 'o e fakafofonga Fale Alea Tongatapu 4 Matei Tapueluelu

Kuo fakahu atu ki he Fakamaau’anga ha ‘eke fekau’aki mo e tu’unga fakalao ‘oku ‘i ai ‘a e mo’ua ‘o ‘Etita Maloloo ‘o e Kele’a Mateni Tapueluelu hili hano fakahu atu ‘e he Fakafofonga Lao ‘a e ‘Eiki Minista Maloloo ‘o e Potungaue Fakamaau’anga William Clive Edwards Jr. ha kole ke toe siofi ange ‘a e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Tangi fekau’aki mo ’eni. Na’e tu’utu’uni foki ‘e he Fakamaau Polisi Salesi Mafi ‘i he ta’u 2011 mo’ua ‘a e Nusipepa Kele’a pehe ki he Faipulusi Laucala Tapueluelu mo e ‘Etita Mateni Tapueluelu ki he lau’ikovi’i ‘o e ‘Eiki Minisita Fakamaau’anga Maloloo Clive Edwards Sr. Na’e tu’utu’uni foki ke totongi ‘a e pa’anga ‘e 14,500 ‘e he kau faka’iloa.

Read more...

Comment

Ta'efiemalie Fakamaau Lahi Justice Cato ki hono toutou toloi hopo 'a e 'Eiki Nopele Tu'iha'ateiho

Na’e toe toloi ki he ‘aho 27 ‘o Fepueli ‘a e hopo ‘a e ‘Eiki Nopele Tu’i Ha’ateiho fekau’aki mo hano faka’ilo ia ki hano tauhi ta’efakalao ha me’atau ‘i Ha’ateiho ‘i he ta’u 2010. Na’e ‘amanaki foki ke fakahoko he ‘aho ni ‘a e malanga fakahu ki ha tu’unga ‘o ha tautea (sentencing submission) hili hano kole ‘e he loea ‘a ‘Eiki Nopele Tu’i Ha’ateiho ‘i Novema 2014.

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed