Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Toe mo’ua laumano pe Palēmia mo e Nusipepa Kele’a Featured

Toe mo’ua laumano pe Palēmia mo e Nusipepa Kele’a

20 ‘Aokosi, 2017. Na’e tali ‘e he Fakamaau’anga Lahi ‘a e tangi ‘a William Clive Edwards fekau’aki mo e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Polisi ‘i he ‘aho 29 ‘o Mē 2012 ke tukuange ‘a e kau Faka’iloa ‘a ia ko Samuela ‘Akilisi Pohiva, Laucala Tapueluelu, Mateni Tapueluelu mo e Nusipepa Kele’a.

Na’e fakahalaki ‘e he Fakamaau Lahi Michael Scott ‘i he Fakamaau’anga Lahi ‘i he uike kuo maliu atu ‘a e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Polisi pea 'e tufa 'ene tu’utu’uni ai ke tali ‘a e ‘eke koia ‘a e Talatalaaki William Clive Edwards fekau’aki mo e maumau hono ongoongo mo e tukuaki’i hala na’e fakahoko ‘e he kau Faka’iloa fekau’aki mo ia ‘i he Nusipepa Kele’a.

Ko e tukuaki’i foki ‘eni na’e paaki ‘e he Nusipepa Kele’a ‘i he ‘atikolo na’a nau paaki ‘i he ‘aho 9 Sanuali 2012 ‘o ‘ulu’i tohi ‘aki ‘a e fakalea na’e pehe: “Hoko Minisita Lao William Clive Edwards ko e totioi’anga ‘o e kau fai hia.”

Na’e faka’ilo foki ‘e William Clive Edwards ‘a e Nusipepa Kele’a mo e kau Faka’iloa ‘i he Fakamaau’anga Polisi ‘o ‘eke hono ongoongo mo e maumau fe’unga mo e pa’anga ‘e $10,000 ‘o fe’unga pe mo e lahi ‘o e pa’anga ‘oku ‘i he mafai ‘o e Fakamaau’anga Polisi.

Na’e tukuange foki ‘a e kau Faka’iloa ‘i he tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Polisi hangē koia ‘oku hā atu ‘i ‘olunga.

Ko e tu’utu’uni ko’eni ‘a e Fakamaau’anga Lahi ‘oku ‘uhinga ‘e totongi ‘e he kau Faka’iloa ‘a e pa’anga koia ‘e $10,000 na’e ‘eke ‘e Edwards pea pehe ki he fakamole ‘a Edwards ‘i he Fakamaau’anga Polisi pea mo e Fakamaau’anga Lahi 'i he tangi na'e fakahoko ‘a ia ‘oku mahino ‘e ‘eve’eva atu mo ia ‘i he lau mano.

Na’e fakamahino ‘e Fakamaau Lahi Michael Scott ‘i he’ene tu’utu’uni 'i he Fakamaau'anga Lahi koe laui’i kovi’i na’e fakahoko ‘e he kau Faka’iloa pea na’e ‘ikai ha makatu’unga pe mo’oni ‘i he ‘atikolo ko’eni ‘o maumau ai Kupu 2 (1) ‘o e Lao ki he Laui’i Kovi’i.

Na'a ne toe fakamahino na'e hala 'a e tu'utu'uni 'a e Fakamaau'anga Polisi ke tukuange 'a e kau Faka'iloa pea ne tali kakato ai 'a e tangi mo e ngaahi 'eke 'a e Talatalaaki.

Na'e fakafofonga'i 'e William Edwards Jr 'a e Talatalaaki 'i he hopo tangi ko'eni.

4 comments

 • Tongakiai
  Tongakiai Wednesday, 30 August 2017 09:48 Comment Link

  Ta ko e me'a ne fakakaukau ai 'a e Minista Lao ke fokotu'u pe ha Tonga ke fakamaau lahi kae lava 'enau fakapone 'o hange pe ko e hao 'a 'Akilisi pea mo Mateni he fakamaau'anga polisi he ko e Tonga pe foki kae toki fai 'e he papalangi hono fakamaau totonu 'o mo'ua ai 'a e ongo tama ngutu lau lol

  Report
 • Fihaki
  Fihaki Wednesday, 30 August 2017 08:14 Comment Link

  Pea kapau oku bias e tuutuuni i he Fakamaauanga Polisi uanoa kanauka Fakamaau i he Fakamaau'anga lahi o hange koe fiema'u a e Minisita Lao malolo mo Care Taker ee

  Report
 • fieilo
  fieilo Wednesday, 30 August 2017 00:13 Comment Link

  'Oku 'ilo nai 'eha taha pe kohaii e Fakamaau Polisi na'ane tukuange kau Faka'iloa? Pea koeha nai 'ene tu'unga fkako?.Koe mata'a'aa hake pe lau'iloi kae tala pe oku sai. Me'afaka'ulia kapau koe 'atunga ee kau Fakamaau Polisi 'a Tonga. Vakai'i atu foki na koha fu'u pone pe ia 'a e kau lau'ikovii.

  Report
 • Neiufi Tuionetoa
  Neiufi Tuionetoa Monday, 21 August 2017 21:05 Comment Link

  Pe oku fefe hoomo ongo'i Akilisi mo Mateni, hoomo ela he sea kae fasitanunu atu homo moua? Ne oli ange kapau ko ha mo'ua i hoomo kei fakafofonga kakai, ka kuo mo Minisita pea toe fakakaukaui mo e moua ke totongi, fakaulia mooni ko e tau'i e faihala. Ko e tau'i e faihala oku ikai tonu ia kete moua tavale pehee, he oku te toe faihala ange kita heete fakamatala'i e loi o fakatau ki he kakai.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top