Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Faka’ilo e ‘Ofisa Polisi ki he kaiha’a fakamālohi Featured

Faka’ilo e ‘Ofisa Polisi ki he kaiha’a fakamālohi

25 Mē, 2017. Kuo tauhi ‘e he Potungāue Polisi ha ‘ofisa polisi pea fakamalōlō’i fakataimi hili hano faka’ilo ia ki he kaiha’a fakamālohi ngāue’aki ha me’atau.

‘Oku ‘ikai foki ke tuku mai ‘e he Potungāue Polisi ‘a e hingoa ‘o e ‘ofisa ni ka ka na’e hoko ‘a e hia kuo tukuaki’i kiai ‘a e ‘ofisa ni ‘i Maufanga ‘i he efiafi Tokonaki ‘o e uike kuo’osi.

'Oku ta’u 27 ‘a e ‘ofisa polisi ko’eni pea na’a ne ngāue’aki ha hele ki he kaiha’a fakamālohi ko’eni.

Na’e ngāue’aki ‘e he ‘ofisa ‘a e hele kene fakamanavahē’i ‘aki ‘a e faifakatau pea hola ai ai mo e pa’anga fakafuofua ki he pa’anga ‘e $302 ‘Amelika.

Na’e fakahā foki ‘e he Komisiona Polisi Steven Caldwell ‘a e mafatukituki ‘o e tukuaki’i ko’eni pea ‘oku ne fakamahino ‘a e ‘ikai ma’olunga ha taha he lao ‘o e fonua.

Kuo toe puke ‘e he kau polisi moha matāpule hono ua ‘o tukuaki’i ‘ene kaunga kau ki he ngāue pango ni pea ‘oku ‘amanaki kena hā ‘i he Fakamaau’anga Polisi ‘a pongipongi Falaite 26 ‘o Mē 2017.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top