Report comment

Kumi mai e kotoa o e toko 14 kenau fakahoko mo ha fakailo foou. Ikai oo 'o ai ha kemipeini langa fonua kae oo 'o ngutulau. Saaai aupito.