Menu
Latest News

Takanga 'a Makahunu mo Niumotu'u Featured

Takanga 'a Makahunu mo Niumotu'u

Takanga 'a Makahunu mo Niumotu'u

 'Oku lau ki he fe'ao ma'u pe 'a ha ongo me'a ka e 'i ai 'a e taimi 'e toka 'a e taha ki he taha, 'o hange ko e mafoa 'a e niumotu'u he ngaue 'a e makahunu ko 'ene fefeka.

'Oku lava ke 'uhinga ki he fe'ao ma'u pe 'a e loi mo e mo'oni ka 'e iku 'o ikuna ma'u pe mo'oni he loi ko 'ene mo'oni

1 comment

  • Aisea Matiu
    Aisea Matiu Wednesday, 07 June 2017 02:51 Comment Link

    'Oku 'ikai nai lau ki ai 'a e himi, 'Oku kaukaua ma'u pe 'a LOI he'ene 'ufi'akaua 'a e MO'ONI he ko e FA'U 'a e 'atamai mo e fakakaukau, Ka 'e ikuna kaakafa ma'u pe 'a MO'ONI he LOI he 'oku HOKO tau'ataina pe 'iate ia ka e 'ikai ko e FA'U 'a e 'atamai mo e fakakaukau.

    'OKU PEHE TOFU 'A E FA'U 'O E LOI KA E 'IKAI FAI 'A E MO'ONI 'E HE PALEMIA MO E PULE'ANGA 'O HANGE KO 'ENAU TAUKAVE 'A E PULE LELEI KA E FAI 'A E ME'A KEHE IA MEI HE PULE LELEI!

    Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top